Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 oktober 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: Oproep voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 september 2017
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis24102017
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO17058985
6
Hamerstuk: BI.0170472 Eerste wijziging begroting 2017 Belastingsamenwerking West-Brabant
De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant heeft een wijziging van de begroting 2017 ingediend. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd en zij kan hier een zienswijze voor indienen.
7
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170410 2e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant
De gemeente Oosterhout besteedt alle milieutaken op het gebied van “ Vergunningen Toezicht en Handhaving “ uit aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) . Ondanks het feit dat de werkzaamheden door de OMWB worden uitgevoerd, is en blijft de gemeente Oosterhout het bevoegd gezag. Om die reden is het dan ook de gemeente die zowel het beleid vaststelt als in een uitvoeringsprogramma op basis van het beschikbare budget welke de gemeenteraad daarvoor beschikbaar stelt. Tevens bepaalt de gemeenteraad de prioriteiten voor het komende jaar op basis van het gemeentelijke beleid. Deze prioriteiten zijn vervolgens verder uitgewerkt in het werkprogramma voor de OMWB voor dat jaar.
Zo kan dat voor volgend jaar bijvoorbeeld meer controles zijn bij veehouderijen .
Onder vergunningverlening vallen niet alleen de aanvragen voor een omgevingsvergunning activiteit milieu, maar ook milieuadvies bij omgevingsvergunningen activiteit bouwen en het afhandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.
Met het verlenen van vergunningen aan bedrijven heeft de gemeente immers een instrument in handen om een schone, duurzame en veilige leefomgeving te realiseren.
8
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170442 Votering aanvullend krediet Project vernieuwbouw Mgr. Frencken College
Dinsdag 24 oktober vergadert de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de Vernieuwbouw van het Mgr. Frencken College. In het Integraal Huisvestings Plan 2016-2019 is voor de vernieuwbouw van het Mgr. Frencken College circa €13,2 miljoen opgenomen. De huidige prijsontwikkelingen in de bouw maken dat de realisatie niet binnen de bestaande normbedragen haalbaar is. De raad is verzocht aanvullend €4 miljoen beschikbaar te stellen. Daarvoor wordt het tevens mogelijk om de sporthal ook voor wedstrijden geschikt te maken.
9
Bespreekstuk: Raadsvoorstel BI.0170332 Voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), Herziening 9 (fietspad Weth.van Dijklaan en Hoevestraat) en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de aanleg van het fietspad Dorst- Oosterhout
Deze nota gaat over een herziening van het bestemmingsplan, wat nodig is om de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Wethouder van Dijklaan en een groot deel van de Hoevestraat mogelijk te maken. Behalve de herziening van het bestemmingsplan wordt er ook een uitvoeringskrediet gevraagd, zodat de nodige gronden kunnen worden verworven, de natuurcompensatie kan worden uitgevoerd en het fietspad daadwerkelijk kan worden aangelegd.
10
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0160216 Externe veiligheid
Op het gebied van externe veiligheid zijn in de relevante wetgeving veiligheidsafstanden vastgesteld, waardoor een minimaal vereiste ruimtelijke scheiding ontstaat tussen risicovolle activiteiten en te beschermen objecten. In de Beleidsvisie Externe Veiligheid worden nadere regels gegeven om te komen tot de borging van een ruimtelijke scheiding tussen deze activiteiten en die objecten. Dit aanvullend toetsingskader wordt gehanteerd bij het nemen van planologische besluiten door de raad en bij milieubesluiten van het college.
Gelijktijdig wordt voorgesteld om voor de in de gemeente aanwezige bedrijventerreinen aanvullende regels te stellen in relatie tot externe veiligheid. Vooruitlopend op de vaststelling van bestemmingsplannen voor die terreinen, waarin dit geregeld moet worden, wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen, zodat deze regels nu direct kunnen gaan werken.
11
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170428 Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling ‘Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten'
Binnen de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling (ofwel GR: een samenwerkingsverband tussen 18 west-Brabantse gemeenten) vindt samenwerking en afstemming plaats tussen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat in Oosterhout (evenals in de andere betrokken gemeenten) geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zit, zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Een ambitie die we samen beter kunnen bereiken dan alleen.

12
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170448 Vaststellen van de verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad 2018
De gemeenteraad besluit of er aan de ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad een belasting wordt opgelegd. De opbrengst hiervan, vloeit terug naar een samenwerkingsverband van ondernemers en vastgoedeigenaren die daarmee budget krijgen. Daarmee kunnen hun vooraf opgestelde plannen in de binnenstad worden gerealiseerd.
13
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170398 Vaststeling bestemmingsplan herziening 3 Leijsenakkers (percelen Helleke)
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het splitsen van een kavel in 2 kavels aan ’t Helleke, op gronden waar voorheen Tuincentrum Groenrijk was gevestigd. Op deze locatie was voorzien in de ontwikkeling van 10 kavels met vrijstaande woningen. Bij de verkoop van de kavels heeft een koper de kavels 9 en 10 verworven, met de bedoeling op die kavels 1 woning te bouwen. Deze wijziging is in 2010 in een bestemmingsplan vastgelegd.
De economische situatie is sindsdien aanzienlijk gewijzigd en de koper wilde vervolgens deze grote kavel (ca. 1.750 m2) doorverkopen. Evenwel bleek hiervoor geen belangstelling. Wel zou eventuele zelfbouw en/of verkoop mogelijk zijn, indien weer sprake zou zijn van 2 kavels, conform het eerder vastgestelde bestemmingsplan. In feite wordt daarmee de situatie uit het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Leijsenakkers’ weer in ere hersteld.
14
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170369 Vaststelling verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2018
Ieder jaar stelt de gemeenteraad in oktober de tarieven van de parkeervergunningen, straat parkeren en de tarieven in de parkeergarage voor het komende jaar vast. De tarieven zijn vastgelegd in de verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2018 en worden na vaststelling gepubliceerd op www.overheid.nl
15
Motie 'Vreemd aan de orde' van GropenLinks, D66, SP en Oosterhout Samen inzake kerncentrale Doel
16
Sluiting