Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 september 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Fränzel

1
Opening
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst(en) vorige vergadering(en)
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Bespreekstuk Raadsnota BI.0180098 Onttrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes-Midden)
Aan de Loevensteinlaan en Thorbeckestraat in Oosterhout worden nieuwe woningen gebouwd. Een deel van deze woningen komt op een plek waar nu nog openbare ruimte is. Dat betekent dat delen van straten en voetpaden aan de Wilhelminakanaal-Noord, Thorbeckestraat en Loevesteinlaan straks niet meer openbaar toegankelijk zijn. Deze ‘onttrekking aan de openbaarheid’ vergt een raadsbesluit.
7
Bespreekstuk Raadsnota BI.0180330 Starters- duurzaamheids- en blijverslening SVn
De starterslening biedt koopstarters op de woningmarkt een extra ‘steuntje in de rug’ om hun eerste koopwoning te kunnen financieren. De duurzaamheidslening stimuleert eigenaar-bewoners tot het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing. De blijverslening helpt bij de financiering van maatregelen om huizen toekomstbestendig aan te passen. Het college van B en W stelt de raad voor om bij de duurzaamheidslening alleen isolerende maatregelen (en dus niet meer energieopwekking zoals zonnepanelen) in aanmerking te laten komen omdat deze het grootste duurzaamheidseffect hebben en de woningvoorraad van Oosterhout al wat ouder is. Bovendien stelt het college voor om het maximumbedrag van de duurzaamheidslening te beperken tot € 10.000. Tot slot stelt het college voor om de verordening op de blijverslening in te trekken omdat er weinig belangstelling voor blijkt te zijn, en het geld dat hiermee vrijkomt (€ 240.000) in te zetten voor de duurzaamheidslening.
8
Bespreekstuk Raadsnota BI.0180334 Aanpassing regelspecificatie van de verkeerslichten op de kruispunten Bredaseweg/Ridderstraat/Molenstraat en Bredaseweg/Van Liedekerkestraat/Wilhelminalaan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wilhelminahaven is besloten de verkeersregelingen van de kruispunten Bredaseweg/Ridderstraat en Bredaseweg/Van Liedekerkestraat aan te passen. Het college heeft dit nu uitgewerkt in een concreet voorstel. Doel is om de doorstroming op de route Bredaseweg-Van Liedekerkestraat en vice versa te verbeteren. De discussie in de gemeenteraad zal naar verwachting zijn of deze maatregel voldoende zal zijn. Dit zal vooral een punt van aandacht worden in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor de hele gemeente.
9
Bespreekstuk Raadsnota BI.0180344 Zienswijze Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 2019-2022
Het raadsvoorstel geeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te brengen op het concept van het regionale beleidsplan van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Doel van dit plan is dat het gezag (politie, openbaar ministerie en gemeenten) in een regio gezamenlijk de beleidsdoelstellingen bepaalt voor de komende vier jaar met betrekking tot de uitvoering van de politietaak in de regio. Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de conceptreactie die bestuurlijk is voorbereid binnen het district de Baronie en de voorgestelde aanvullende zienswijze.
10
Bespreekstuk Raadsnota BI.0180354 Zienswijze op Economische Ambities Regio West-Brabant
Om de economie van Oosterhout sterker te maken werken we regionaal samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en andere gemeenten. Voor de komende vier jaar heeft de Regio West-Brabant economische ambities geformuleerd. De deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.
11
Motie van VVD en GroenLinks inzake snelfietsroute Rijen-Oosterhout
12
Motie van D66 inzake dierenvoedselbank