Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 oktober 2019 en 12 november 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Raadsnota ZN197766 benoeming adviseur in vertrouwenscommissie
7
Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)’, (voormalige locatie brandweerkazerne)
8
Raadsnota ZN192961 Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 8 ( Steenovensebaan 36 en 36a)"
Van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 8 (Steenovensebaan 36 en 36a)" ter inzage gelegen. Dit plan voorziet in de sanering van twee aldaar gevestigde agrarische bedrijven, het toevoegen van twee Ruimte voor Ruimte-woningen en het omzetten van de huidige twee bedrijfswoningen, naar twee burgerwoningen met een bed & breakfast. Ten behoeve van dit project heeft gelijktijdig een ontwerpbesluit hogere waarde geluid ter inzage gelegen. In de aangegeven periode is alleen een zienswijze ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan door de provincie Noord-Brabant. Voorgesteld wordt om het besluit hogere waarde geluid vast te stellen, de raad voor te stellen om de zienswijze gegrond te verklaren, geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
9
Raadsnota ZN181308 Verruimen van de winkeltijden op verzoek van de ondernemers
10
Raadsnota ZN190418 Aanwijzing lokale publieke media-instelling
11
Raadsnota ZN195310 Floralia 2020 en verder
12
Motie 'vreemd aan de orde' van Groen Brabant inzake Gasverbod
13
Sluiting