Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging Ad Jespers
3
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
4
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 april 2019
5
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis210519
6
Schrijven van brieven voor gevangenen IO19021433
7
Hamerstuk: Raadsnota ZN172764 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
College heeft op 29 mei 2018 het besluit genomen, in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming agrarisch bouwvlak op het perceel Hoge Dijk 82 te Oosteind, naar de bestemming wonen. Omdat er meer dan 1.125 m² aan vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (vab’s) wordt gesaneerd, wil men in ruil daarvoor een grotere inhoud van de woning en een groter oppervlakte aan bijgebouwen bij de woning. Aangezien het initiatief voldoet aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Oosterhout (collegebesluit van 29 mei 2018 met kenmerk BI.0180232) en voor het overige niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, heeft het college besloten in beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit verzoek.
Nu de sloopbonusregeling geen onderdeel uitmaakt van het vigerende bestemmingsplan zal medewerking moeten worden verleend via een planherziening. Hiertoe is bijgaand ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waaruit blijkt dat de gehele ontwikkeling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het college wordt dan ook geadviseerd het bestemmingsplan in procedure te brengen.
Door de nabije ligging van de Heistraat en de Hoge Dijk worden de standaardwaarden uit de Wet geluidhinder overschreden. Het college wordt geadviseerd hiervoor een ontheffing te verlenen en de daarbij behorende procedure in gang te zetten.
8
Bespreekstuk: Raadsnota ZN181184 Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo fase II
9
Bespreekstuk: Raadsnota ZN180448 Vaststelling mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit
Eind 2016 is besloten tot actualisatie van het mobiliteitsplan (verkeers- en vervoerplan). Besloten is tot een getrapte aanpak waarbij eerst een visie wordt opgesteld en vastgesteld. Aansluitend vindt de vertaling naar een uitvoeringsagenda plaats.

De concept mobiliteitsvisie is op 12 februari jl. opiniërend door de gemeenteraad besproken. Daarbij bleek dat de voorgestelde koers en opgaven breed door de raad onderschreven worden. Ook was er waardering voor het doorlopen proces. Wel was de raad van mening dat de kerkdorpen wat meer aandacht zouden mogen krijgen in de visie en sprak een aantal fracties uit dat het voorzien in een vervoersalternatief voor het reguliere openbaar vervoer (opgave L2) een opgave is die gemeentebreed aandacht behoeft (en niet uitsluitend de kerkdorpen en het buitengebied betreft).

Naar aanleiding van de opiniërende behandeling door de raad en de ontvangen reacties van Arriva, de gemeente Geertruidenberg, de leefbaarheidswerkgroep Den Hout en natuurmonumenten is de visie op onderdelen aangepast en geactualiseerd. De hoofdlijn is echter ongewijzigd.

Wij stellen u voor om de mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit ter vaststelling aan de raad aan te bieden, inclusief een doorkijk voor het vervolgtraject: de vertaling van de visie naar een uitvoeringsagenda.
10
Bespreekstuk: Raadsnota ZN180843 Nota Parkeernormen 2019
11
Bespreekstuk: Raadsnota ZN172195 Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg - Oost'.
12
Bespreekstuk: Raadsnota ZN180360 Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
13
Bespreekstuk: Raadsnota ZN181241 Beleidskader lokale omroep
14
Motie 'vreemd aan de orde' van de VVD en Gemeentebelangen inzake de Bergsebaan
15
Sluiting