Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 april 2020

Locatie: Video-raadsvergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden op dinsdag 21 april 2020 om 19.30 uur.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
pdf raadsagenda (41KB)
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 april 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis210420
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Orde voorstel tot uitstel: Raadsnota ZN214921 Visie op dagbesteding en begeleiding
7
Orde voorstel tot uitstel: Raadsnota ZN217060 Wijkgericht Werken
8
Hamerstuk: Raadsnota ZN213641 Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 17 (Groenendijk 64 Oosteind)
Voor de Groenendijk 64 te Oosteind, is een bestemmingsplan ingediend waarmee gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan het omzetten van een melkveehouderij in een paardenhouderij met ondergeschikt paardenpension en statische opslag. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan herzien moeten worden. Inmiddels hebben het voorontwerp en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen het plan is geen inspraakreactie of zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt nu om het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 17 (Groenendijk 64)" vast te stellen, daarbij geen exploitatieplan vast te stellen en geen milieueffectrapport op te vragen.
9
Hamerstuk: Raadsnota ZN217104 Vaststellen BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 18 (Geerstraat 1)
Pim senior heeft een bestemmingsplan ingediend om aan de Geerstraat 1 een woonzorgcomplex voor ouderen met dementie te realiseren. Het is de bedoeling dat er ter plekke 56 ouderen gehuisvest worden.
Het perceel waar de ontwikkeling voorzien is, heeft nu een agrarische bestemming terwijl voor het woonzorgcomplex de bestemming ‘Maatschappelijk’ wenselijk is. Om de ontwikkeling mogelijk te is het bestemmingsplan in procedure gebracht. Tegen zowel het voorontwerp als het ontwerpbestemmingsplan zijn geen inspraakreacties of zienswijzen ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan ongewijzigd kan worden vastgesteld.
10
Bespreekstuk: (doorgeschoven van 17-3-2020) Raadsnota ZN201222 Initiatievoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.
11
Bespreekstuk: (doorgeschoven van 17-3-2020) Raadsnota ZN189784 Vervanging selectieve toegang binnenstad Oosterhout
12
Bespreekstuk: (doorgeschoven van 17-3-2020) Raadsnota ZN196759 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
13
Bespreekstuk: Raadsnota ZN211629 Evaluatie Speelgoedmuseum 2020
14
Bespreekstuk: Raadsnota ZN209777 Borgstelling MHC De Warande
verzoek akkoord te gaan met verlenen van borgstelling aan Coöperatieve Hockey Accommodatie de Warande U.A.
15
Bespreekstuk: Raadsnota ZN213660 Slotpark speelvoorziening - budget
16
Bespreekstuk: Raadsnota ZN193931 Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 16 (Meerberg 10)
Van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)" ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande kampeerterrein de Kleine Abtshoeve uit te breiden met 15 seizoenstandplaatsen tot in totaal 40 standplaatsen. Gedurende de terinzagelegging zijn twee zienswijzen binnengekomen. Voorgesteld wordt nu om de zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
17
Bespreekstuk: Raadsnota ZN213869 Visie en Uitgangspunten nieuwbouw stadhuis
17.a
17M1 - Motie CDA-GL inzake stadhuis, bushalte
18
Bespreekstuk: Raadsnota ZN211276 Krediet implementatie Omgevingswet
18.a
18M1 - Motie Gemb-VVD-GrBr-CDA-GL inzake omgevingsdialoog
19
Motie 'vreemd aan de orde' van GBV, GroenLinks, Groen Brabant en Gemeentebelangen inzake steun voor lokale ondernemers
20
Motie 'vreemd aan de orde' van GroenLinks, Groen Brabant inzake stedenband
De raad stelt de behandeling van deze motie uit naar de vergadering van 19 mei 2020 (i.v.m. afgesproken eindtijd vergadering).
21
Sluiting