Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 17 december 2020

Locatie: Digitaal via ms teams
Aanvang: 19:50
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
Nummer 35, mevrouw De Wit.
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Voorkeursscenario Ontmoeten en Sport in NOK
9
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
10
Aanpassing van Verordening en Nadere regels jeugdhulp Oss
11
Belastingvoorstel 2021
Stemverklaring VDG
11
Agenda gerelateerde ingekomen brief
12
BSOB bestuursrapportage II 2020 incl. begrotingswijziging 2020
13
Ontwikkelagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid
14
Vaststellen bestemmingsplan Herziening 2 – Bestemmingsplan Berghem Dorp – 2015
15
Vaststellen bestemmingsplan Korte Heistraat 2 – 4
16
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
16.a
Motie gratis mondkapjes voor minima
17
Evenementenbeleid Oss 2020
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
17.a
Amendement van 85 naar 80 dB
17.b
Amendement locatieprofielen vaststellen door gemeenteraad
17.c
Amendement afvalplan opstellen bij bepaalde evenementen
18
Vaststellen bestemmingsplan Crematorium Docfalaan Oss – 2020
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
Beter Oss heeft aangegeven geen motie in te zullen dienen over de verkeersafwikkeling rondom het crematorium. Beter Oss kan volstaan met een stemverklaring.
18
Inspreekreactie tijdens commissievergadering
19
Duurzame Polder
Dit dossier is voorlopig verplaatst naar de raadsvergadering van 28 januari 2021.
20
Voortgangslijst moties
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
22
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
23
Sluiting