Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Programmabegroting en 3O-ontwikkelingen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststelling van de agenda
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
6.a
inspreekreactie tijdens commissievergadering
7
Ter bespreking
De Programmabegroting 2019-2022, de Nota reserves 2018 en het Najaarsbericht Grondbedrijf 2018 en vernieuwing systeem risicomanagement worden integraal besproken. De Programmabegroting en de Nota reserves zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben daarom een integraal raadsbesluit. Er is een separaat raadsbesluit van het Najaarsbericht.

- We verdelen de basisspreektijd van de afgelopen jaren (8 fracties) nu over 9 fracties. De extra tijd per raadszetel blijft gelijk
- de basisspreektijd wordt dan 2 uur verdeeld over 9 fracties = 13 minuten per fractie
- per raadszetel 0,5 minuut extra
- de spreektijd is inclusief het voorlezen van moties en amendementen.
- in 1e termijn algemene beschouwing programmabegroting én indienen van de amendementen en moties

2e termijn
- behandeling per ingediende motie, daarna per ingediend amendement
- eerst krijgt de hoofdindiener het woord
- daarna de vraag of overige fracties nog het woord willen voeren
- daarna direct stemming over de motie of het amendement
- indien er schorsing wordt aangevraagd over een motie of amendement dan komt die schorsing pas aan het eind van de behandeling van alle moties en amendementen. Na deze (eventuele ) schorsing geldt dezelfde procedure als hiervoor.
- als over alle moties en amendementen gestemd is komen de twee raadsbesluiten in stemming:
1. Raadsbesluit programmabegroting 2019-2022 en nota reserves 2018
2. Raadsbesluit vaststelling najaarsbericht Grondbedrijf en vernieuwing systeem risicomanagement
7.1
Herziene Programmabegroting 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief 2020-2022 van de Omgevingsdienst Brabant
Het raadsvoorstel over de begroting ODBN staat geagendeerd op deze begrotingsvergadering omdat de consequenties al zijn verwerkt in de programmabegroting van de gemeente Oss, én omdat Het Dagelijks Bestuur van de ODBN aan de gemeenten verzoekt om uiterlijk vrijdag 9 november een zienswijze in te dienen.
7.1a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Herziene Programmabegroting 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief 2020-2022 van de Omgevingsdienst Brabant
7.1b
Agenda gerelateerd Herziene Programmabegroting 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief 2020-20022 van de Omgevingsdienst Brabant
7.a.
Programmabegroting 2019-2022
16.15 uur - 18.45 uur 1e termijn gemeenteraad
18.45 uur - 20.00 uur Schorsing (maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis)
20.00 uur - 21.15 uur Antwoord burgemeester en wethouders

21.15 uur - 21.30 uur Schorsing
21.30 uur - 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad, evt. schorsing en besluitvorming


7.a-A.00
Ingediende Amendementen
7.a-A.01
Amendement SP Thuiszorg
7.a-A.02
Amendement CDA D66 VDG VVD Beter Oss SP PvdA GroenLinks LOF uitvoering Hart Veilig Oss
7.a-A.03
Amendement D66 PvdA instellen van een innovatiepot VO tbv cultuureducatie leerlingen VO
7.a-A.04
Amendement D66 SP PvdA invulling cultuurfonds
7.a-A.05
Amendement D66 Toeristische recreatie
7.a-A.06
Amendement D66 Nota Reserves Investeringsfonds stadshart
7.a-A.07
Amendement PvdA SP Evenwichtige verhoging OZB
7.a-A.08
Amendement PvdA SP Toezicht bij fietsenstallingen
7.a-A.09
Amendement LOF GroenLinks Evenementencoördinator
7.a-A.10
Amendement LOF subsidie Winterland
7.a-M.00
Ingediende Moties
7.a-M.01
Motie SP integraal gezondheidsparagraaf
7.a-M.02
Motie SP onafhankelijke cliënt ondersteuning
7.a-M.03
Motie SP D66 toegankelijke zwemdiploma’s
7.a-M.04
Motie SP GroenLinks PvdA D66 integraal beleid multicultureel diversiteit
7.a-M.05
Motie SP PvdA D66 gelijke behandeling voor verenigingen uit Osse kernen
7.a-M.06
Motie SP PvdA gratis milieustraat
7.a-M.07
Motie VDG, VVD, CDA en Beter Oss Visie van Oss op de Maashorst
7.a-M.08
Motie D66 Werkervaringsplaats Schadewijk
7.a-M.09
Motie D66 Investeren in binnensport
7.a-M.10
Motie D66 Inzamelen luiers
7.a-M.11
Motie PvdA SP GroenLinks Best Practices afvalinzameling
7.a-M.12
Motie PvdA SP VVD D66 Oss innoveert
7.a-M.13
Motie LOF Fietsen in de binnenstad
7.a-M.14
Motie PvdA en SP Cameratoezicht
7.b
Nota reserves 2018
7.c
Najaarsbericht Grondbedrijf 2018 en vernieuwing systeem risicomanagement
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting