Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 17 december 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
Vuurwerkoverlast
Het landelijke meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks gaat binnenkort weer online.
De fractie van Groen Links Oss wil graag weten welke maatregelen er dit jaar worden uitgevoerd om overlast van vuurwerk te voorkomen.
Ook wil GroenLinks weten of er in de gemeente Oss vuurwerkvrije zones komen, zoals in steeds meer andere gemeenten het geval is.
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8
Benoeming plaatsvervangend voorzitter raadscommissies
9
Bestemmingsplan 'Herziening I Broekstraat 7 Geffen'
10
Bestemmingsplan Schadewijk Oss 2015
11
Actualisering position paper Oss en de regio
12
Belastingvoorstel 2016
13
B Verordening maatschappelijke ondersteuning
VOORSTELLEN WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
14
Voortgangslijst moties
De actuele moties zijn te vinden op iBabs ( Overzichten )
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
16
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
17
Sluiting