Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
Vragen SP
Tot onze grote verbazing hoorden wij via de media dat de Gemeente Oss zich terug trekt uit ICT project BLOU.
Op 17 mei dit jaar hebben we een pittige discussie gevoerd over het nut van BLOU voor de gemeente Oss.
Een aantal fracties was uitermate kritisch over deelname aan dit project.
U als portefeuille beheerder hebt in dat gesprek aan gegeven dat het deelnemen aan het project van groot belang is voor de Gemeente Oss.
In de vragen die de fractie van LOF in juni aan u stelde geeft u aan dat het uittreden van Bernheze geen principiële heroverweging is voor Oss om uit te treden.
Vervolgens geeft U aan dat samenwerken, past binnen regionale ontwikkelingen om krachten te bundelen. Zowel met Landerd als met Uden kunnen we dit doel bereiken.
Het blijft ons dus verbazen dat u nu via de media bekend maakt dat Oss uit wil treden.
Vragen:
- Waarom hebt u de Raad niet geïnformeerd over uw voornemen en heeft de Raad het uit de media moeten vernemen?
- Bent u het met ons eens dat gezien de eerdere antwoorden op de vragen van LOF, het eventueel samengaan van Landerd en Uden een oneigenlijk argument is om te stoppen met BLOU.
- Wat is de eigenlijke reden dat u wilt stoppen met BLOU?
- Wat maakt dat u dit moment kiest om te stoppen?
- Hoe kunt u de onkosten van 220.000 euro die er gemaakt zijn verantwoorden?
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
- één inspreker over lijst ingekomen stukken, briefnummer 7-I-21
- één inspreker over plannen voor de bouw van sociale huurwoningen aan Havikskruid en Speenkruid
- één inspreker over Den Bongerd
- één inspreker over lijst ingekomen stukken, briefnummer 7-I-34
6
Vaststelling agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
pdf 01 Antwoord artikel 41 vragen van de fractie SP over Den Bongerd.PDF (189KB)
pdf 02 Antwoord artikel 41 vragen van de fractie SP over fietsen in het centrum .PDF (50KB)
pdf 03 Antwoord art 41 vragen LOF Scooteren in binnenstad Oss.pdf (67KB)
pdf 04 Antwoord artikel 41 vragen LOF over Horeca Groene Engel.PDF (107KB)
pdf 05 Antwoord artikel 41 vragen D66 over Geffense Plas.PDF (64KB)
pdf 06 Antwoord artikel 41 vragen SP over Huurtoeslag plannen Rijksoverheid.PDF (176KB)
pdf 07 Antwoord art 41 vragen CDA Oijense Zij.PDF (137KB)
pdf 08 Antwoord artikel 41 vragen D66 Festivals (Geffense Plas).PDF (155KB)
pdf 09 Antwoord artikel 41 vragen D66 afwijzing aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk Oss.PDF (133KB)
pdf 10 Antwoord artikel 41 vragen SP Helpende Handen.PDF (317KB)
pdf 11 Antwoord artikel 41 vragen van de fractie van D66 over subsidietoekenningen binnen en buitensportvereninging Turnoss.PDF (118KB)
pdf 12 Antwoord artikel 41 vragen van de fractie van SP over eigen bijdrage wmo.PDF (94KB)
pdf 13 Antwoord op de artikel 41 vragen van GroenLinks over maatregelen hitte en droogte.PDF (103KB)
pdf 14 Antwoord op de artikel 41 vragen van de SP over de reorganisatie binnen IBN.PDF (142KB)
pdf 15 Antwoord op de artikel 41 vragen van de fractie D66 over blauwalg Geffense Plas.PDF (114KB)
pdf 16 Antwoord op de artikel 41 vragen van de fractie LOF over ICT samenwerking BLOU.PDF (138KB)
pdf 17 Antwoord op de artikel 41 vragen van de fractie van PvdA over wijkcentrum D_n Iemhof.PDF (178KB)
pdf 18 Antwoord op de artikel 41 vragen van GroenLinks over evenementen en dieren.PDF (185KB)
pdf 19 Antwoord artikel 41 vragen SP Vaccinatie geiten tegen Q-koorts.pdf (74KB)
pdf 20 antwoord artikel 41 vragen LOF over vergunningverlening kermisfeesten Eikenboomgaard.pdf (163KB)
pdf 21 antwoord artikel 41 vragen CDA over rechterlijke uitspraak Osse kermisfeesten.pdf (119KB)
pdf 22 Antwoorden Art 41 vragen SP Toezicht varkensstallen.pdf (95KB)
pdf 23 antwoord artikel 41 vragen van de fractie SP over Reis naar Israël.pdf (152KB)
pdf 24 Antwoord artikel 41 vragen D66 over Tunnel van de Toekomst.pdf (77KB)
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8.a
Benoeming burgerleden
8.b
Benoeming leden Rekeningcommissie
9
Rekenkamerrapport Goede Raad voor de Omgevingswet
10
Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018'
pdf Advies commissie over Vaststellen bestemmingsplan _Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018_.DOCX (89KB)
pdf raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan _Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018_.DOCX (227KB)
pdf Concept-Raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018.docx (136KB)
pdf Regels Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018.PDF (18.8MB)
pdf Verbeeldingen totaal.PDF (3MB)
pdf Toelichting Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018.PDF (17.1MB)
pdf Nota inspraak en vooroverleg.PDF (14.8MB)
pdf Nota van zienswijzen en wijzigingen Ontwikkelingenplan.DOC (281KB)
pdf Memo beoordeling gezondheid in Ontwikkelplan Buitengebied Oss.PDF (16.9MB)
pdf Besluit hogere waarde geluid Elleboogstraat 1.PDF (4.4MB)
pdf ROB Hoolbeemdweg 51 Oss.PDF (4.5MB)
pdf ROB Luistenstraat 6 Haren.PDF (7.1MB)
pdf ROB Lutterstraat 6 Lithoijen.PDF (4.4MB)
pdf ROB Mikkeldonkweg 12 Oss.PDF (2.7MB)
pdf ROB Oude Baan 10 Geffen.PDF (11.3MB)
pdf ROB Oude Molenweg 7 Herpen.PDF (3.9MB)
pdf ROB Rulstraat 3 Megen.PDF (5.1MB)
pdf ROB Sassenstraat 28 Oijen.PDF (4.8MB)
pdf ROB Spitsbergerweg 3 Oss.PDF (7.2MB)
pdf ROB Spitsbergerweg 23 Oss.PDF (7.5MB)
pdf ROB Valkseweg 27 Lithoijen.PDF (19.9MB)
pdf ROB Vlierstraat 2b Oijen.PDF (4.8MB)
pdf ROB Vorstweg 1 Maren-Kessel.PDF (5.7MB)
pdf ROB Vreestraat 12 Geffen.PDF (4.3MB)
pdf ROB Bendelaar 1 Deursen-Dennenburg.PDF (7.8MB)
pdf ROB Berghemseweg 15 Herpen.PDF (4.7MB)
pdf ROB Berghemseweg 18 Herpen.PDF (8.4MB)
pdf ROB Bergstraat 2 Geffen.PDF (6.8MB)
pdf ROB Bieskamp 4 Herpen.PDF (2.5MB)
pdf ROB Elleboogstraat 1 Deursen-Dennenburg.PDF (17.2MB)
pdf ROB Hoefstraat 15 Herpen.PDF (4.5MB)
pdf Besluit college over Vaststellen bestemmingsplan _Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018_.PDF (46KB)
11
Vaststellen bestemmingsplan ‘Kasteel Oijen – 2017’
12
Aanwijzing (plv) leden in algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen
13
Rapport Rekenkamercommissie What's in it for Oss
14
Beleidskader Integrale Veiligheid, Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost Brabant
14.1
Huisvesting ODBN
De gemeenteraad dient bij het vaststellen van de agenda te besluiten of het raadsvoorstel ODBN-huisvesting aan de agenda van de raadsvergadering wordt toegevoegd.
14.1a
Amendement huisvesting ODBN
15
Vervolgverkenning grootschalige energieopwekking in Geffense, Lithse en Rosmalense polders

Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
15.a
Amendement Vervolgverkenning grootschalige opwekking duurzame energie in de polder
15.b
Motie Participatie
15.c
Amendement Vervolgverkenning grootschalige opwekking duurzame energie in de polder
15.d
Agenda gerelateerde ingekomen brief
16.
Schorsing vergadering
Vergadering is geschorst en wordt 11 oktober hervat
16
Ontmoeten in de Ruwaard - Wijkcentrum D'n nieuwe Iemhof
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
16
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Ontmoeten in de Ruwaard
16
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Ontmoeten in de Ruwaard - Wijkcentrum D'n nieuwe Iemhof
16
Inspreekreacties
16.a
Amendement Kwartiermaker
16.b
Amendement Ons Huis van de Wijk
16.c
Motie Financiering D’n nieuwe Iemhof
16.d
Motie duurzaam ontmoeten in D'n Nieuwe Iemhof
17
Voortgangslijst moties
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
18.a
Motie Bongerd moet blijven
18.b
Motie Pilot religieus Erfgoed
18.c
Motie Kinderpardon
18.d
Motie voortgang plannen Walkwartier
19
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
20
Sluiting