Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Programmabegroting en 3O-ontwikkelingen (geen reguliere Raadsvergadering)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststelling van de agenda
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
6.1
Memo van wethouder Wagemakers over Programma 5 Openbare ruimte en mobiliteit
6.2
Memo van W. Buijs over Programma 9 ICT BLOU
6.3
Alternatieve begroting van GroenLInks
7
Ter bespreking
De Programmabegroting 2018-2021, de Nota reserves 2016 en het Najaarsbericht Grondbedrijf 2016 worden integraal besproken. De Programmabegroting en de Nota reserves zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben daarom een integraal raadsbesluit. Er is een separaat raadsbesluit van het Najaarsbericht.

De 2e termijn heeft dezelfde opzet als bij de behandeling van de kadernota op 13 juli jongstleden.
- behandeling per ingediende motie, daarna per ingediend amendement
- eerst krijgt de hoofdindiener het woord
- daarna de vraag of overige fracties nog het woord willen voeren
- daarna direct stemming over de motie of het amendement
- indien er schorsing wordt aangevraagd over een motie of amendement dan komt die schorsing pas aan het eind van de behandeling van alle moties en amendementen. Na deze (eventuele ) schorsing geldt dezelfde procedure als hiervoor.
- als over alle moties en amendementen gestemd is komen de twee raadsbesluiten in stemming:
1. Raadsbesluit programmabegroting 2018-2021 en nota reserves 2017
2. Raadsbesluit vaststelling najaarsbericht Grondbedrijf

7.a
Programmabegroting 2018-2021
16.15 uur - 18.45 uur 1e termijn gemeenteraad
18.45 uur - 20.00 uur Schorsing (maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis)
20.00 uur - 21.15 uur Antwoord burgemeester en wethouders

21.15 uur - 21.30 uur Schorsing
21.30 uur - 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad, evt. schorsing en besluitvorming
7.a .m01
Motie Ruimhartiger minimabeleid, inkomensgrens van 120% naar 130%
7.a .m02
Motie stimuleren fietsgebruik
7.a .m03
Motie Fietspad Kennedybaan 2017
7.a .m04
Motie Zekerheid openstelling fietsenstalling Spoorlaan
7.a .m05
Motie Geen wachtlijsten meer in de Jeugdzorg
7.a .m06
Motie Vrijvallende kosten Loonkostensubsidie (gewijzigd in amendement A08)
7.a .m07
Motie Begrotingswinsten grondbedrijf reserveren voor energiebesparing
7.a .m08
Motie gasloos bouwen bij nieuwbouw
7.a .m09
Motie Versnelling duurzaamheidsopgave
7.a .m10
Motie Verduurzaming helpt sociale huurder
7.a .m11
Motie verzoek stadsdichter
7.a .m12
Motie Essentakziekte
7.a .m13
Motie Uitvoeren Motie Opstellen van de Besparingsagenda
7.a .m14
Motie Geen bezuiniging op loonkostensubsidie
7.a.a01
Amendement ICT samenwerking BLOU
7.a.a02
Amendement Verlenging 1 jaar tbv extra gelden cultuureducatie
7.a.a03
Amendement Reserves Geffen blijven voor Geffen
7.a.a04
Amendement Kermissen in de kernen
7.a.a05
Amendement Geen bezuiniging op Wajong en Loonkostensubsidie (gewijzigd in motie m14)
7.a.a06
Amendement specialistische jeugdzorg
7.a.a07
Amendement evenementencoördinator centrum Oss
7.a.a08
Amendement Vrijvallende kosten Loonkostensubsidie
7.b
Nota reserves 2017
7.c
Najaarsbericht Grondbedrijf 2017
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting