Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 11 juni 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Live-uitzending via de website van de gemeente Oss.

19.00 uur Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk jaarverslag VTH-plan. Leden van de Adviescommissie Ruimte kunnen hierbij aansluiten.

Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412.  Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.
Algemene documenten:

0
19.00 uur Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk jaarverslag VTH-plan
1
19.30 uur Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
twee insprekers gemeld om in te spreken bij
\- de heer Van Heese spreekt in over een bedrijfsplan voor dagbesteding \(Bureau Disa\)\, agendapunt 6\.1\.16
\- de heer Megens\, namens Bureau Disa\, spreekt in over een bedrijfsplan voor dagbesteding \(Bureau Disa\)\, agendapunt 6\.1\.16
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Ontwerpbegroting 2021 ODBN en Jaarstukken 2019 ODBN
5.02
A Stimuleringsregeling wonen in het centrum 2020
5.03
A Vaststellen bestemmingsplan Oude Baan 2 – 4 – Geffen - 2018
5.04
A Vaststelling Bestemmingsplan Partiële herziening 4 Kom Geffen – 2016 (Dorpstraat 17)
5.05
BI Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
SP heeft vragen aan de portefeuillehouder
5.06
BI Begroting en beleidsplan 2021 – 2024 en jaarstukken 2019 GR Heesch West
PvdA  heeft vraag over corona-crisis en uitspraak Raad van State
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
BII Plan van aanpak ontsluiting Oss-Noord
SP heeft vraag over ontsluiting
CDA heeft een vraag over aan de portefeuillehouder
GroenLinks wil bespreking in 1 termijn
6.1.02
BII Antwoord artikel 41 vragen GroenLinks over ontgroening Peperstraat
GroenLinks wil het college bedanken voor de openhartige beantwoording van de vragen. Tegelijkertijd roept de beantwoording ook weer vragen op:
\- zijn er bij de vergunningverlening van de andere 2 terrassen van Finch misschien ook fouten gemaakt? Een van de terrassen is bijvoorbeeld heel dicht op de watertafel op de Heuvel geplaatst\. Blijft er daarmee wel voldoende speelruimte over voor de kinderen? Gaan de terrasbezoekers geen overlast van spattend water ondervinden? Is de breedte tussen terras aan de voorkant van het pand en terras aan de watertafel wel voldoende?
-  Gebeurt het vaker dat er op basis van foute informatie vergunningen worden verleend? Zo ja, in welke gevallen was dat en hoe zijn die fouten hersteld?
6.1.03
BII antwoord op de artikel 41 vragen van SP over behoefte aan windmolens
De SP heeft geen behoefte meer om te reageren op ingekomen stuk 6.1.10, antwoord artikel 41 vragen over behoefte aan windmolens. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.04
BII Brief over de grote grazers in de Maashorst
SP Deze brief  biedt discussiepunten om de biodiversiteit op de Maashorst te vergroten.
D66 wil graag bespreken op welke wijze Oss deelneemt aan deze evaluatie.
GroenLinks vraagt de bestuurlijke regiegroep om dit mee te nemen in de evaluatie.
6.1.05
BII Brief over Industrieterrein Heesch West en corona
D66 wil graag mee praten op welke wijze de landschappelijke inpassing van alle objecten wordt gerealiseerd, op welke wijze de omgevingsdialoog wordt gehouden en welke spelregels er zijn.
6.1.06
BII Brief van wethouder Van Orsouw over evaluatie N329
D66 Statement.
De investeringen van N329 zijn nog niet met succes afgerond. Wanneer wel?

Antwoord portefeuillehouder:
Voor het project N329 heeft de Provincie voor de aanleg een speciaal budget vrij gemaakt van €
6.000.000 voor zogenaamde spoor 2 maatregelen. Dit zijn innovaties of maatregelen die in eerste
instantie niet in het hoofdcontract konden worden meegenomen maar die wel kansrijk werden
geacht om in een later stadium in, op of langs de weg te implementeren. Dit paste ook binnen het
Programma ‘Proeftuinen van de Toekomst’ dat de Provincie graag wilde uitrollen. Doel van de
Proeftuinen was om burgers te laten zien dat de Provincie innovatief is. Innovatief met een
duidelijk duurzaam randje. Belangrijk onderdeel daarbij: daag de markt uitdagen om over de brug
te komen met de meest vooruitstrevende- misschien zelfs nog niet volledig uitgewerkte- ideeën.
De Pleasant Pass is daar een voorbeeld van en ook het RES-systeem. Gedurende de hele
voorbereiding leek dit een kansrijke toepassing. Meest belangrijke reden dat het niet in het
contract is opgenomen is dat er op moment van aanbesteding geen warmteafnemer was. Deze is
pas later gekomen in de vorm van het logistieke centrum van Smits. De meest geschikte locatie
was het deel tussen het spoor en de Berghemseweg en Osseweg. Dit was niet haalbaar omdat
daar een tunnelbak werd gebouwd om onder het spoor door te gaan met de weg. Een warmte
systeem kon daar niet worden ingepast omdat het ontwerp en uitvoeringsproces al te ver
gevorderd waren. Als volgende mogelijke locatie kwam de locatie in beeld waar het systeem nu
ligt. Misschien sub-optimaal maar op basis van de kennis en de aannames van toen nog wel
haalbaar. Zoals in de evaluatie al geschreven staat is de rapportage van AMIC achteraf gezien te
veel op onzekere aannames gebaseerd en dat de keuze met de kennis van nu waarschijnlijk
anders zou zijn geweest. Vooral dat laatste is van belang. Er moet niet geoordeeld worden met de
kennis van nu maar met wat men toen wist. Uitgangspunt is steeds geweest dat het systeem op
het logistiek centrum van Smits aangesloten zou worden. Onderstaand in chronologische
gebeurtenissen die invloed hebben gehad op het al dan niet gebruiken van het RES-systeem:
\- Economische crises waardoor de plannen van Smits in de ijskast gingen\. Het centrum komt
er wellicht alsnog, maar in afgeslankte vorm.
\- Ontwikkelingen in het kader van de duurzaamheid\. Vooral de laatste jaren is vanuit de
markt en het rijk veel ingezet op duurzaam materiaal gebruik en duurzame
energieopwekking. Deze ontwikkeling heeft de ontwikkelingen van nieuwe duurzame
installaties zoals warmtepompen versneld.
\- Besluit bestemmingsplan zone Berghem\-Oss in 2017\. Doel van dit besluit was onder
andere om de groene buffer tussen Berghem en Oss te beschermen. Door deze
ontwikkeling is het niet mogelijk om hier grootschalig te bouwen. Als de problematiek van
het zwembad toen bekend zou zijn geweest waren de overwegingen misschien anders
geweest.
\- Besluit aardgasloos bouwen in 2018 als gevolg van de aardbevingen in Groningen\. Naast
het al ingezette duurzame beleid werkte dit besluit als een vliegwiel op de ontwikkelingen
van duurzame installaties. Hierdoor nog grootschaligere toepassingen en daarmee
goedkopere en efficiëntere installaties.
Er is dus geen sprake van een blunder maar het systeem is ingehaald door de tijd.
Om niet over één nacht ijs te gaan om het systeem af te schrijven hebben we een second opinion
aangevraagd. Beide bureaus komen tot dezelfde conclusie. Deze conclusie zal in de toekomst niet
anders worden. Centrale systemen zullen alleen maar goedkoper en efficiënter worden waardoor
het toepassen van het RES-systeem nog minder aantrekkelijk wordt. We gaan het systeem
verwijderen zodra het weer dit toestaat.
**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.07
A Ontwerpbestemmingsplan Herziening 2 Noord – West – Oss – 2013 (Jeneverbes 7A)
Abusievelijk was dit onderwerp als BII geagendeerd.
6.1.08
BII Ontwerpbestemmingsplan Partiele Herziening 4 Kom Geffen - 2016
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.09
BII Uitwerken en uitvoeren fase 3 (Berghs Veld) in Centrumplan Berghem volgens variant 2
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.

Antwoord portefeuillehouder:

Achter de 36 nieuwe appartementen komt het dorpsplein op het Bergs Veld.
Deze locatie wordt zo groen mogelijk ingericht is de afspraak. De inrichtingsplannen voor het
dorpsplein moeten nog worden gemaakt en afgesproken is dat dit in overleg gaat met de
omwonenden en de dorpsraad. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke
evenementen. Aan de aannemers welke meedoen aan de prijsvraag voor de bouw van de
appartementen wordt gevraagd om eventueel suggesties aan te dragen voor de inrichting van het
dorpsplein.

**Vervolg op de schriftelijke eerste termijn. Er is ruimte voor eventuele aanvullende vragen/opmerkingen.**
6.1.10
BI Ontwerpbestemmingsplan ‘Crematorium Docfalaan Oss – 2020’
De SP wil de wethouder oproepen om natuurcompensatie in de directe omgeving te realiseren.
6.1.11
BI Bekrachtiging parafenbesluit Tijdelijk stoppen fiscale handhaving en handhaving fietsverbod voetgangersgebied Oss
Op verzoek SP en D66.
6.1.12
BI Aanleg verbreed fietspad N625 Oss-Lithoijen
Op verzoek van SP en  VDG.
6.1.13
BI Brief over maaien van gazon in Karel Doormanstraat
SP: Wanneer gaan we wel of niet ecologisch maaien in Oss? Welk beleid wordt daarop gevoerd?
GroenLinks: maakt zich zorgen over het maaibeleid en wil daar over door praten.
6.1.13
Agenda gerelateerde brief
6.1.14
BI Brief over stand van zaken en proces plan MER mestbewerking in Brabant
D66: wil weten wat dit betekent voor de plannen met betrekking tot mestverwerking in Oss
6.1.15
BI Brief over permanenten bewoning recreatiewoningen
GroenLinks: Er zijn technische vragen gesteld, op basis van de antwoorden eventueel bespreken in de commissie.
6.1.16
BI over een bedrijfsplan voor dagbesteding
GroenLinks: heeft meer stukken ontvangen en deze ontbreken bij de brief van de lijst ingekomen stukken.
PvdA: sluit zich aan bij GroenLinks
6.1.16
Inspreekreactie
6.1.17
BII Brief over het kappen van moeraseiken aan de Raadshuislaan
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Raadsinformatiebrief wethouder Van Orsouw
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting