Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis. Daarbij treffen wij de coronamaatregelen die het RIVM aangeeft. Inwoners zijn daarom nog niet welkom bij vergaderingen en bijeenkomsten.
Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten wél digitaal volgen. Kijk daarvoor vanaf 19.30 uur op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).
Voor insprekers geldt een uitzondering. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@oss.nl .
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
\- Mevrouw Hanneke van den Berg spreekt in namens Behoud Lithse Polder\. Mevrouw van den Berg zal tijdens haar inspraak een petitie aanbieden aan de gemeenteraad\.
\- Mevrouw Jolanda Bekkens spreekt in namens Stichting Beelden Berghem betreffende ingekomen brief over Zicht op Berghem beeldende kunst\.
\- De heer Stadhouders uit Geffen spreekt in over de Duurzame polder
\- De heer Gerritsen uit Lithoijen spreekt in over de Duurzame polder
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Toelaten raadslid VDG
6.b
Instellen opdrachtteam
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Centrumregeling Wmo en Wvggz Brabant Noordoost-oost 2020
9
Nota Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed
10
Programmaplan invoering Omgevingswet
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
10
Rol en voorzitterschap Raadswerkgroep Omgevingswet
11
Nieuwe aanpak huishoudelijk afval
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
11
Agenda gerelateerd Verhogen tarieven Duurzaamheidsplein Oss op 1 januari 2021
SP: Er zijn vragen gesteld over de tarieven. Afhankelijk van beantwoording B2 of B1. Afwaarderen is mogelijk n.a.v. beantwoording.
11.a
Motie afval scheiden loont
11.b
Motie inwoners kunnen container behouden.
12
Vaststelling nieuwe Welstandsnota Samen bouwen aan een mooi Oss Nota uiterlijk van bouwwerken Oss 2020
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
12.a
Amendement Behoud kwaliteit van onze woonwijken
12.b
Amendement Geen beeldkwaliteitsplannen
13
Beleidsvisie "Thuis in de Buurt"
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
13
Agenda gerelateerde brief van de Rekenkamercommissie Beleidsvisie ‘Thuis in de Buurt’
13.a
Amendement Thuis in de Buurt
13.b
Amendement Maatschappelijk en sociaal rendement
14
Voortgangslijst moties
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
15.a
Motie Raden in verzet
15.a1
de vergadering wordt geschorst tot 1 oktober 2020, 21.00 uur
15.b
Aangekondigde Motie Gemeente betaalt mee aan cultuureducatie
15.c
Aangekondigde Motie Maak een zonneladder voor Oss
15.d
Aangekondigde Motie Gebarentolk bij crisiscommunicatie en andere belangrijke openbare momenten
16
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
17
Sluiting