Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 11 juni 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Live-uitzending via de website van de gemeente Oss.Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412.  Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.

1
19.00 uur Opening
1a
Jaarverslag VTH-plan
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Begroting 2021 jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening
5.02
A Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 VRBN
5.03
A Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant
5.04
A Begroting 2021 en Jaarstukken2019 BHIC
5.05
A Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
5.06
A Begroting 2021, 1e begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019 BSOB
5.07
A Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 RBL-BNO
5.08
BI Investeringskrediet nieuwbouw basisschool en gymgebouw Herpen
CDA heeft een vraag aan de portefeuillehouder
5.09
BII Begroting en jaarplan 2021 Regio NOB
In 2 termijnen bespreken
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Asbestsanering Raadhuis Ravenstein
Vanwege een technisch probleem wordt bijlage 4 op een later moment toegevoegd.
6.1.03
BI Evaluatie Uitvoeringsprogramma Veiligheid
PvdA wil ondermijnende criminaliteit en corona bespreken
6.1.04
BI Brieven over 5G stralingsrisico
D66 heeft al eerdere brieven over dit onderwerp doorgezet. Het College heeft toen de brief doorgezet naar het RIVM. Het antwoord is nog niet naar Oss gekomen. Deze brieven werpen weer nieuw licht op de situatie. D66 wil graag dat de wethouder ook aan deze brieven aandacht besteedt en met een antwoord vanuit RIVM terugkomt naar de commissie.
6.1.05
BI Brief over verzoek om subsidie ter verlichting van de huisvestingslasten
D66: wil weten hoe  de vereniging hierin wordt begeleid, of er nog kansen zijn om op een andere manier nog door te kunnen gaan.
GroenLinks:  is benieuwd naar de interpretatie van het sociaal cultureel beleid.
PvdA: sluit zich aan bij D66 en GroenLinks en wil kijken hoe zich dit verhoudt tot het subsidiebeleid
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Bericht van Wethouder van Kessel over uitvoering motie Heuvel
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting