Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 november 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Programmabegroting en 3O-ontwikkelingen (geen reguliere vergadering)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststellen agenda
5.a
Benoeming lid Rekeningcommissie
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7
Ter bespreking Programmabegroting 2017-2020, Najaarsbericht Grondbedrijf 2016 en Nota reserves 2016
De Programmabegroting 2017-2020, de Nota reserves 2016 en het Najaarsbericht Grondbedrijf 2016 worden integraal besproken. De Programmabegroting en de Nota reserves zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben daarom een integraal raadsbesluit. Er is een separaat raadsbesluit van het Najaarsbericht.
7.a
Programmabegroting 2017-2020
16.15 uur - 18.45 uur 1e termijn gemeenteraad
18.45 uur - 20.00 uur Schorsing (maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis)
20.00 uur - 21.15 uur Antwoord burgemeester en wethouders

21.15 uur - 21.30 uur Schorsing
21.30 uur - 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad, evt. schorsing en besluitvorming
pdf Programmabegroting 2017-2020 geamendeerd aangenomen.pdf (6.1MB)
pdf Raadsbesluit Programmabegroting 2016-2019 en nota reserves .docx (127KB)
pdf Raadsvoorstel programmabegroting 2017 2020.DOCX (251KB)
pdf Programmabegroting 2017 2020.PDF (6.1MB)
pdf Besluit college over Programmabegroting 2017-2020.PDF (48KB)
pdf Amendement Global Goals gemeente en Fair trade gemeente.PDF (135KB)
pdf Amendement Nieuw op te zetten educatiefonds tbv structureel Muziek in de klas.PDF (93KB)
pdf Bijlage Amendement Educatiefonds muziek in de klas Notitie.pdf (37KB)
pdf Amendement Oneigenlijk gebruik van overschotten huishoudelijke verzorging en huishoudelijke hulptoelage.PDF (70KB)
pdf Amendement Steun Golfslagbad.PDF (61KB)
pdf Amendement Uitvoeren van raadsbesluit afval.PDF (55KB)
pdf Bijlage bij het Amendement uitvoeren van raadsbesluit afval amendement Toekomst Afval 2014.pdf (92KB)
pdf Amendement Vrijstelling leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning .PDF (78KB)
pdf Motie Behoud de poort van Sint Anna.PDF (58KB)
pdf Motie Ecologisch Beheer.PDF (108KB)
pdf Motie Extra middelen voor bestrijding kinderarmoede.PDF (87KB)
pdf Motie Fietsendiefstal.PDF (44KB)
pdf Motie Jeugdboa.PDF (49KB)
pdf Motie Jeugdoverlast.PDF (60KB)
pdf Motie Laadpalen voor elektrisch rijden in Oss.PDF (54KB)
pdf Motie Opstellen van de Besparingsagenda.PDF (77KB)
pdf Motie Samen voor Sport Ontmoeten en leefbaarheid in NOK.PDF (87KB)
pdf Motie Social return PSO ladder.PDF (77KB)
pdf Motie Sporten ontmoeten en leefbaarheid in NOK.PDF (102KB)
pdf Motie Verlaging WMO bijdrage .PDF (89KB)
pdf Motie Vrij parkeren december 2016.PDF (49KB)
pdf Motie Wijkregisseur.PDF (95KB)
7.b
Nota reserves 2016
7.c
Najaarsbericht Grondbedrijf 2016
8
Sluiting