Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 17 september 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Werkgeverscommissie
9
Voorzieningenkaart Ravenstein
10
Rapport Inkoop en aanbesteding
11
Aanpassen Re-integratieverordening Participatiewet
12
Vaststellen bestemmingsplan 'partiele herziening'Buitengebied Lith 2013
13
Herstel Exploitatieplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk Oss 2013
het raadsbesluit is vervangen vanwege een foutje in het NL IMRO nummer
14
Vaststelling bestemmingsplan Horzak noord Oss 2015
15
Vaststelling 'Nota landschapsbeleid 2015'
De Nota landschapsbeleid 2015 is geamendeerd aangenomen en toegevoegd aan het dossier
15.a
Brief van wethouder Van der Schoot over Nota Landschapsbeleid 2015
16
B Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Oss 2015
VOORSTEL WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
16.a
Brief van wethouder Van der Schoot over Structuurvisie Buitengebied Oss 2015
17
Voortgangslijst moties
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
19
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
20
Sluiting