Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
De fractie van PvdA wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen.
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Kadernota 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
8.a
Agenda gerelateerde ingekomen stukken Kadernota 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) adviescommisie 22-02
8.b
Antwoord op technische vragen ACR 22 februari 2018
9
Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heuvelwijkstraat 20 Lith
10
Kadernota 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
11
Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
12
Deelname coöperatie door GGD
13
Voorzieningenkaart 2030 Megen, Haren en Macharen
14
Kadernota 2019 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
15
Kadernota 2019 Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
16
Kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
17
Formele opheffing en integratie openbare basisschool de Telescoop
18
Projectbudget renovatie gymzalen Ruwaard II en Verdistraat
19
Kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
20
Intensievere aanpak voor mensen met zorgprofiel
20.a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk bij Intensievere aanpak voor mensen met zorgprofiel
21
Aanvullende Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost (RBL BNO)
22
Voortzetten regeling duurzaamheidslening
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
22
Motie asbestverwijdering bij dakisolatie
23
Vaststellen Bestemmingsplan Partiële herziening I Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
23
Motie Mestverwerking
23.b
Antwoord op vragen over partiele herziening I Bedrijventerrein Elzenburg-De Geer
24
Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
24.a
agenda gerelateerde brief Oplegnotitie Veiligheidsregio
25
Actualisatie Afstemmingsverordening 2018
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
25
Amendement Afstemmingsverordening 2018
25.a
Beantwoording van wethouder Van Geffen toezegging over het opleggen van maatregelen (18-013)
26
Voortgangslijst moties
27
Moties vreemd aan de orde van de dag
27.a
motie verlichting zebrapaden Singel 40-45 25-02-2018
27.b
motie Ruimere mogelijkheden voor zorg- en generatiewonen 07-03-2018
27.c
motie Versterking Right to Challenge
27.d
motie Wijkregisseur Schadewijk
27.e
motie Verzilverlening
27.f
motie Geen Fatality festival aan de Geffense Plas
28
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
29
Sluiting