Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
Er zijn vragen binnengekomen voor het vragenhalfuurtje van vanavond. Het vragenhalfuurtje is onderdeel van de reguliere agenda van de raadsvergadering. De raadsvergadering vanavond begint dus gewoon om 19.30 uur!

De fractie van CDA heeft vragen over het nieuwe Gemeenschapshuis in Overlangel.
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Benoeming burgerlid
Afscheid burgerlid Jade van der Linden en benoeming burgerlid Marcel Kranendonk
9.a
Vaststellen bestemmingsplan Maasdijk 61, Neerlangel
9.b
Agenda gerelateerd Vaststellen bestemmingsplan Maasdijk 61, Neerlangel
10
Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening 1 bestemmingsplan Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin 2013
11
Algemene Plaatselijke Verordening 2019
12
Investeringskrediet kunstgrasveld sportpark De Biescamp
13
Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant en beleidsvisie 2019 - 2023
14.a
Einde pilot laag dagtarief en Parkeerbelastingverordening 2019
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
14.b
Agenda gerelateerde pilot laag dagtarief en Parkeerbelastingverordening
14.c
Amendement Verordening Besluit Parkeerbelasting 2019
14.d
Amendement verstandig Parkeerbeleid
15
Voortgangslijst moties
16
Moties vreemd aan de orde van de dag
16.1
Motie Thuisbezorgen paspoort, ID-kaart en rijbewijs
16.2
Motie Maashorst
17
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
18
Sluiting