Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 april 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst Ingekomen Stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Briefnr. 04 is behandeld tijdens de vergadering van de adviescommissie Ruimte van 31 maart 2016
Briefnr. 08 is behandeld tijdens de vergadering van de adviescommissie Ruimte van 31 maart 2016
8
A Leerlingenvervoer verordening 2016
9
Debat over vluchtelingen en vergunninghouders
9.a
CdK / Provincie Noord-Brabant
9.b
Raadsinformatie
9.c
Besluit College
10
B Duurzaamheidscirkel Oss
VOORSTEL WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
11
Voortgangslijst moties
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
14
Sluiting