Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

01
Opening
02
Vragenhalfuurtje
03
Trekking stemcijfer
04
Mededelingen
05
Spreekrecht voor het publiek
06
Vaststelling van de agenda
07
Ingekomen stukken
07.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
08
A Raadsvoorstel over vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg-De Geer
pdf Advies commissie over Raadsvoorstel over vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg-De Geer.docx (94KB)
pdf definitief raadsvoorstel 17 mei 2016.DOCX (387KB)
pdf concept-raadsbesluit.DOCX (139KB)
pdf Besluit college over Raadsvoorstel over vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg-De Geer.PDF (48KB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 bijlage 1 bij opinienota 1 10 2015.PDF (828KB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 bijlage 2 bij opinienota 1 10 2015.PDF (392KB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 gedetailleerde kostenraming ontwikkelfase.XLSX (135KB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 notitie Bosch en Van Rijn 26 1 2016.PDF (1.3MB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 notitie Econnetic 2 2 2016.PDF (788KB)
pdf bijlage bij deelnotitie 4.4 opinienota 1 10 2015.DOCX (349KB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel advies CRK 3 11 2015.PDF (246KB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel Communicatieplan op hoofdlijnen (versie 18 mei 2016).DOCX (289KB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel onderzoek Antea bedrijventerreinen.PDF (1.6MB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel onderzoek Antea radarverstoring.PDF (4.6MB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel opbrengst klankbordgroep 24 november 2015.PDF (1.4MB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel opbrengst klankbordgroep 27 oktober 2015.PDF (174KB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel Reactienota n.a.v. ingekomen adviezen.DOCX (374KB)
pdf bijlage bij raadsvoorstel vraag- en antwoorddocument .DOCX (456KB)
pdf bijlage bij vraag- en antwoorddocument 0-meting energie.PDF (3.8MB)
pdf bijlage bij vraag- en antwoorddocument artikel Windnieuws 2011.PDF (724KB)
pdf deelnotitie 4.1 Duurzaamheid en alternatieven.DOCX (100KB)
pdf Deelnotitie 4.2 Gevolgen voor mensen dieren en bedrijven.DOCX (182KB)
pdf Deelnotitie 4.3 Economische afweging irt ontwikkeling De Hoed.DOCX (102KB)
pdf Deelnotitie 4.4. Ontwikkelscenario s financi le haalbaarheid en risico s.DOCX (452KB)
pdf Deelnotitie 4.5 Participatie bewoners en bedrijven versterking koopkracht en lokale economie.DOCX (166KB)
pdf Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied.DOCX (320KB)
pdf Amendement VDG Vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg - De Geer.pdf (107KB)
08.a
Brieven over Windpark ten noorden van Elzenburg - De Geer
09
A Begroting 2017 en jaarstukken 2015 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
10
A Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord (KCV)
11
A Grondprijzenbeleid 2016
12
A Begroting 2017 BSOB
Hierbij betrekken collegebesluit van 28 juni 2016 Begroting 2017 BSOB Rondvraagbesluit Amendement Uden
12
A Begroting 2017 BSOB Rondvraagbesluit Amendement Uden
13
A Begroting 2017 en jaarstukken 2015 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant
14
A Begroting 2017 en jaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
15
A Begroting 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL-BNO)
16
A Begroting 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
17
A Begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
18
A Begroting 2017, jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2018-2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
19
A Voorzieningenkaart Lith herziene versie 2016
20
A Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost-2017
21
A Inkoopplan 2017 voor Wmo ondersteuning regio Brabant Noordoost-oost
22
A Verordening Cliƫntenparticipatie Sociaal Domein 2016
23
A Beleidsvoorstel ondersteuning en waardering van mantelzorgers
24
A Oprichting Vrije school 'Waldorfschool 't Kleurenbos'
25
A Vrijwilligersbeleid 2016-2020
26
A Eerste financiƫle tussenrapportage 2016
Bespreking Rekeningcommissie 13 juli
27
A Jaarverslag en jaarrekening 2015
28
A Beleidskader Schuldhulpverlening 2016-2020
29
B Uitwerking Plan van aanpak gezamenlijke opvang vluchtelingen As50+ cluster Oss-Bernheze
Voorstellen waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
29.a
Brieven over Uitwerking Plan van aanpak gezamenlijke opvang vluchtelingen
30
Voortgangslijst moties
31
Moties vreemd aan de orde van de dag
32
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
33
Sluiting