Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 december 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Werkgeverscommissie Oss
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffie stellen
8
A Nota investeringsbeleid 2016
9
A Vaststelling bestemmingsplan Bredeweg-De Kouwe Noord-Geffen-2016
10.
A Vaststellen bestemmingsplan 'Grotestraat ongenummerd Huisseling-2016'
10.a
Antwoordbrief over Grotestraat ong. Huisseling (voortgangslijst 16-154)
11
A Bestemmingsplan Landerij van Tosse
11.a
Antwooord op vragen over bestemmingsplan Landerij Van Tosse
12
A Bestemmingsplan Tuinderij van Tosse
13
A Brabantbrede Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Oss 2016
14
A Vaststelling bestemmingsplan Partiële Herziening 2 Bedrijventerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef-Oss-2011
15
A Blijverslening voor (preventieve) aanpassingen van koopwoningen 2017-2021
16
A Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
17
A Belastingvoorstel 2017
18
A Verzoek verlenging noodopvang Lievekamplaan 1
19
B Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
19.a
Ingediende moties / amendementen
20
B Vaststellen Koers Stadshart Oss
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
21
B Reactie college op het definitieve besluit van de Provincie Noord-Brabant over de aanvraag mestverwerking OOC-MACE op Elzenburg-De Geer
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
21.a
Ingediende moties /amendementen
22
Voortgangslijst moties
23
Moties vreemd aan de orde van de dag
24
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
25
Sluiting