Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 mei 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:13
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Reguliere raadsvergadering, verplaatst van 4 juni naar 28 mei.

Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412.  Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt verzoeken wij eventuele insprekers contact op te nemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl.

* De heer Jos Verstegen spreekt in over het Bezwaarschrift besluit aangaande samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij Projectontwikkeling – Gemeente Oss, agendapunt 10.
* De heer Patrick Degen spreekt in over ingekomen brief 7.III.9 over het kappen van moeraseiken aan de Raadhuislaan.
* De heer Jan van Berkensteijn spreekt in over ingekomen brief 7.I.4 van Modelbouwvereniging De Wissel over subsidieaanvraag.
* De heer Sander van Hooft spreekt in over agendapunt 13. Bestemmingsplan Achterstraat- Langestraat Dieden. De heer van Hooft sprak eerder in tijdens de adviescommissie Ruimte. De heer van Hooft geeft aan aanvullende informatie te willen delen over ruimtelijke aspecten van het bestemmingsplan.
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Benoeming leden Raadswerkgroep Omgevingswet
9
A Benoemingen Hoorcommissie Bestemmingsplannen
10
A Bezwaarschrift besluit aangaande samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij Projectontwikkeling – Gemeente Oss
10.a
inspreekeactie
11
B Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
11
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
11.a
Amendement Aanpassing tekst artikel 4 lid 1. Kennisnemen van Samenwerkingsagenda en niet vaststellen en op blz. 1 tekst aanpassen bij vierde bolletje.
11.b
Amendement Artikel 4 nieuw lid 3.
11.c
Amendement Aanpassing tekst artikel 4 lid 2.
11.d
Amendement Aanpassing tekst artikel 5 lid 9 en artikel 6 lid 11.
11.e
Amendement Zo werkt regio Noordoost Brabant in 2021-2024 aan zijn samenwerkingsagenda!
11.f
Amendement toevoegen addendum raadsvoorstel voortzetting regionale samenwerking
12
B Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
12.a
Agenda gerelateerde ingekomen brief
12.b
Niet ingediend aangekondigd amendement taskforce versnelling woningbouw
12.c
Amendement verscherpen opdracht taskforce
13
A Vaststelling bestemmingsplan Achterstraat-Langestraat Dieden
13
Inspreekreactie(s)
14
Voortgangslijst moties
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
15.a
Niet ingediend aangekondigde motie Oss wil af van de verhuurderheffing

De fracties van SP, PvdA en CDA laten weten dat ze de motie ‘Oss wil af van de verhuurdersheffing’ vanavond niet zullen indienen. De fracties geven aan dat, gezien de raadsinformatiebrief van wethouder Van Orsouw, de motie overbodig is geworden.
15.a
Gerelateerde ingekomen brief
15.b
Niet ingediend Motie samengaan weekmarkten en tijdelijke uitbreiding terrassen op de Heuvel
15.b
Gerelateerde ingekomen brief
15.c
Motie Heuvel
16
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
17
Sluiting