Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 juni 2020

Locatie: Digitaal via Pexip
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Live-uitzending via de website van de gemeente Oss.Ook bij de digitale vergaderingen is inspreken mogelijk. Men kan tijdens de vergadering digitaal inspreken. Mensen die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen met de Raadsgriffie via Raadsgriffie@oss.nl  of bellen naar 14 0412.  Wilt u zich melden om in te spreken? Dit kan tot op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
1.    Namens de heer Frans Govers spreekt Edgar Janssen in over 7.II.06: het antwoord van B&W op de artikel 41 vragen van Beter Oss en CDA over het non-infillveld.
2.    De heer Henk Verstegen spreekt in over 7.I.08: Bosch Buiten het alternatief voor Heesch West
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Accountantsverslag en jaarrekening 2019
9
A Eerste financiele tussenrapportage 2020
10
A Meerjaren programma (MPG) 2020 – 2023
Projectrapportages 2019 ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Raadsgriffie
11
A Rechtmatigheidsverklaring
12
A Begroting 2021 jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening
13
A Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 VRBN
14
A Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant
15
A Begroting 2021 en Jaarstukken2019 BHIC
16
A Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
17
A Begroting 2021, 1e begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019 BSOB
18
A Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 RBL-BNO
19
A Investeringskrediet nieuwbouw basisschool en gymgebouw Herpen
20
A Begroting en jaarplan 2021 Regio NOB
21
A Ontwerpbegroting 2021 ODBN en Jaarstukken 2019 ODBN
22
A Stimuleringsregeling wonen in het centrum 2020
23
A Vaststellen bestemmingsplan Oude Baan 2 – 4 – Geffen - 2018
24
A Vaststelling Bestemmingsplan Partiële herziening 4 Kom Geffen – 2016 (Dorpstraat 17)
25
A Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
26
B Begroting en beleidsplan 2021 – 2024 en jaarstukken 2019 GR Heesch West
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nader discussie wordt verlangd.
26.a
Amendement meer MKB op Heesch-West
27
Voortgangslijst moties
28
Moties vreemd aan de orde van de dag
28.a
Motie Capaciteit probleem van OSS’20 naar aanleiding van mislukt experiment met het non-infill veld
28.b
Motie Oss voor 14
29
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
29.1
Programma van eisen aanbesteding accountant 2021 ev
De Rekeningcommissie heeft op 28 mei 2020 geadviseerd om dit agendapunt als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Bij het vaststellen van de agenda zal aan de gemeenteraad gevraagd worden of er nog iemand het woord wil voeren over dit agendapunt. Als dit niet het geval is dan wordt dit agendapunt direct na agendapunt 25 (het laatste geagendeerde A-stuk) 'afgehamerd'. De stukken worden openbaar zodra ze zijn gepubliceerd op 'tenderned' waarmee de aanbesteding wordt gestart.
30
Sluiting