Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7. a
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van de Ven
7. b
Benoeming burgerlid
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Stimuleringsregeling wonen in het centrum
9
Uitgangspuntennotitie Omgevingswet en Omgevingsvisie
9.a
Agenda gerelateerd (commissievergadering 11-01-2018)
10
Deelname van de gemeente in de vereniging de Talentencampus
11
Ontwikkelingen crematorium Oss
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
11
Motie Zorgvuldige afweging crematorium
11.a
Inspreekreactie raadsvergadering
11.a
Agenda gerelateerde brieven ontvangen na commissievergadering
11.a
Inspreekreacties commissievergadering 11-01-2018
12
Nota van Uitgangspunten mestbewerking
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
12
Amendement De regie over mestbewerking in Oss in eigen handen houden
12.a
Agenda gerelateerde brief ontvangen na commissievergadering
13
Bedrijfsplan BLOU
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
13
Amendement ICT samenwerking
13.a
Agenda gerelateerde (commissievergadering 11-01-2018)
13.a
Agenda gerelateerde brief ontvangen na commissievergadering
14.
Schorsing vergadering
Vergadering is geschorst en wordt 1 februari hervat
14
Aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Oss 2018
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
14
Amendement Tarief PGB voor diensten in WMO verordening
14.a
Agenda gerelateerde brief na commissievergadering
15
Voortgangslijst moties
16
Moties vreemd aan de orde van de dag
16.1
Motie Osse schoolpleinen kleuren groen
16.2
Motie Statiegeldalliantie
16.3
Motie Structureel beleid voor erkenning en gelijkstelling van LHBTI in regenboogstad Oss
17
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
18
Sluiting