Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 januari 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Benoeming en beëdigen van een raadslid
8
Lijst ingekomen stukken
8.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
9
A Havenbeheersverordening
9.a
Aangepaste Havenbeheersverordening
Zoals besproken tijdens de vergadering van de Adviescommissie Ruimte is het woord 'vergunningen' uit de verordening geschrapt.
9.b
Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de Adviescommissie Ruimte
10
A Pivot Park 2.0-impulsen voor een duurzame exploitatie
11
A Extra krediet voor revitalisering van sportpark De Koppelsteeg.
12
A Verklaring 'Geen bezwaar' oprichting nevenvestiging VSO Kentalis
13
A Evaluatie doorwerking Rekenkameronderzoeken 2011 - 2015
In 2016 beoordeelde de rekenkamercommissie Oss de doorwerking van rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015.
Met doorwerking bedoelen we dat aanbevelingen uit rekenkamerrapporten zijn uitgevoerd en effect hebben gehad.
Het onderzoek wijst een aantal factoren aan die de doorwerking van deze rapporten hebben gestimuleerd of juist belemmerd.
De rekenkamer heeft deze factoren vertaald naar aanbevelingen voor toekomstig rekenkameronderzoek.
Deze aanbevelingen zijn deels aan de gemeenteraad en deels aan het college van B&W van Oss gericht.
14
A Verordening rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden
15
B Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
16
B Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
17
Voortgangslijst moties
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
19
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
20
Sluiting