Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 24 juni 2021

Locatie: commissiezaal / hybride
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan van Kreij
Toelichting: fysiek in de commissiezaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams.

We beginnen vroeger vanwege het grote aantal insprekers over de Ontsluitingsweg Oss Noord. De vergadering wordt geschorst om 19.00 uur vanwege de extra Raadsvergadering en zal na 19.30 uur weer heropent worden.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Er zijn negen insprekers over agendapunt 5.04 Ontsluitingsweg Oss Noord
-    Meneer Siemons (online)
-    Mevrouw Geerars
-    Meneer van de Kieft
-    Mevrouw Dingeman
-    Meneer van Berkensteijn
-    Mevrouw Uitdehaag
-    Mevrouw Albers
-    Meneer Reis
-    Meneer de Veer

Er is één inspreker over agendapunt 6.1.04 Brieven Over bomenkap Adelaar
-    meneer van Erp

Inspreken begint eerder.
In overleg met de voorzitter van de Adviescommissie Ruimte hebben we besloten om het inspreken over agendapunt 5.04 naar voren te halen naar 18.00 uur.
Ons verzoek aan alle fracties is om in ieder geval met de woordvoerders over agendapunt 5.04 aanwezig te zijn.

De inspreker over agendapunt 6.1.04 zal wel na 19.30 uur inspreken.
3
Vaststellen agenda
Van de fractie van de SP hebben we het volgende voorstel over de agenda ontvangen:
Het lijkt de SP fractie zinvol om de ingekomen stukken:
6.1.02 BII Raadsinformatiebrief voortgang Meanderende Maas
6.1.11 BI Brief verkeersmetingen Maasdijk
samen te bespreken.

Van de fractie van het CDA hebben we het volgende voorstel over de agenda ontvangen:
5.02 BI vaststeling bestemmingsplan Herinrichting Uiterwaarden Demen - Dieden, afwaarderen naar een A stuk.
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
BI Herziening 1 Bestemmingsplan Noord-West-Oss - 2013 (Brasem)
Op verzoek van de SP
5.02
BI Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting uiterwaarden Demen - Dieden
Op verzoek van het CDA.
5.03
Bii Bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS
Op verzoek van de SP.
PvdA heeft een statement.
5.04.a
BII Ontsluitingsweg Oss Noord
Op verzoek van GroenLinks, SP en CDA.

PvdA, Beter Oss, VVD en D66 hebben een statement of vragen aan de wethouder.
5.04.b
BI Brief over Randweg Noord
Op verzoek van de fracties D66, GroenLinks en PvdA.

D66 wil de stand van zaken weten en informatie aan omwonenden.
5.05
BII Vaststellen gebiedsvisie 't Veld Geffen
Op verzoek van Groen Links, SP en VDG. Groen Links heeft vragen over het participatieproces.
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Ontwerpbestemmingsplannen Heesch West en Facetplan geluidszone Heesch West
pdf RIB ontwerpbestemmingsplannen Heesch West en Facetplan geluidszone Heesch West 21 mei 2021.pdf (695KB)
pdf 1.1 Bijlagen toelichting Bijlage 1 Totaalverbeelding ontwerpbestemmingsplan Heesch West.pdf (1.7MB)
pdf 1.2 Bijlagen toelichting Bijlage 2 Stedenbouwkundig ontwerp.pdf (6.5MB)
pdf 1.3 Bijlagen toelichting Bijlage 3 Aanvulling op het MER (2021).pdf (12.1MB)
overig 1.4 Bijlagen toelichting Bijlage 4 MER (2019).PDF (25.1MB)
pdf 1.5 Bijlagen toelichting Bijlage 5 Aanvullend advies Commissie m.e.r.+adviesCommissie m.e.r. 20.pdf (1.7MB)
overig 1.6 Bijlagen toelichting Bijlage 6 Advies GGD.PDF (1MB)
pdf 1.7 Bijlagen toelichting Bijlage 7 Eindverslag inspraak en vooroverlegreacties.pdf (6.8MB)
pdf 1.8 Bijlagen toelichting Bijlage 8 Nota Zienswijzen-PM na ontwerp.pdf (25KB)
pdf 1.9 Bijlagen toelichting Bijlage 9 NRD 2017+Reactienota NRD 2018.pdf (3.6MB)
pdf 1.10 Bijlagen toelichting Bijlage 10 Masterplan Gebiedsontwikkeling Heesch west 2017.pdf (2.4MB)
pdf 1.11 Bijlage toelichting Bijlage 11 Motivatie kwaliteitsverbetering landschap.pdf (151KB)
pdf 1.12 Bijlagen toelichting Bijlage 12 Achtergrondrapport Verkeer 2021.pdf (3.8MB)
pdf 1.13 Bijlagen toelichting Bijlage 13 Achtergrondrapport Verkeer 2019.pdf (9.7MB)
pdf 1.14 Bijlagen toelichting Bijlage 14 Geluidsonderzoek 2021.pdf (60.6MB)
pdf 1.15 Bijlagen toelichting Bijlage 15 Geluidsonderzoek 2019.pdf (62.2MB)
pdf 1.16 Bijlagen toelichting Bijlage 16 Luchtkwaliteitsonderzoek 2021.pdf (4.5MB)
pdf 1.17 Bijlagen toelichting Bijlage 17 Luchtkwaliteitsonderzoek 2019.pdf (16.3MB)
pdf 1.18 Bijlage toelichting Bijlage 18 Oplegnotitie + onderzoek externe veilighied.pdf (7.4MB)
pdf 1.19 Bijlagen toelichting Bijlage 19 Oplegnotitie Archeologie + Archeologisch onderoek 201 + Bo.pdf (37.7MB)
pdf 1.20a Bijlagen toelichting bijlage 20A bodemonderzoek 2019.pdf (24.4MB)
pdf 1.20b Bijlagen toelichting bijlage 20B bodemonderzoek 2013.pdf (82MB)
pdf 1.22 Bijlagen toelichting Bijlage 22 Waterbergingsonderzoek RHDHV.pdf (5.4MB)
pdf 1.21 Bijlagen toelichting Bijlage 21 Onderzoek NGE-PM na ontwerp.pdf (25KB)
pdf 1.23 Bijlagen toelichting Bijlage 23 Natuurtoets 2021 2015 2004.pdf (8.7MB)
pdf 1.24 Bijlagen toelichting Bijlage 24 Passende beoordeling.pdf (45.8MB)
pdf 1.25 Bijlagen toelichting Bijlage 25 Circulair kwaliteitsplan.pdf (4.3MB)
pdf 1.26 Bijlage toelichting Bijlage 26 Ontwerpbesluit hogere waarden geluid.pdf (885KB)
overig 2 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) ontwerp 1 Regels.PDF (4MB)
pdf 2.1 Bijlagen regels Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (607KB)
overig 2.2 Bijlagen regels Bijlage 2 Circulair kwaliteitsplan.PDF (4.6MB)
overig 2.3 Bijlagen regels Bijlage 3 Beleidsregel stikstof.PDF (180KB)
pdf 2.4 Bijlage regels Bijlage 4 Landschapsplan op hoofdlijnen.pdf (14KB)
overig 3 Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West (gemeente Oss) ontwerp 1 Verbeelding.PDF (1.8MB)
overig 4 Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West (gemeente Oss) ontwerp 1 Toelichting.PDF (2.9MB)
pdf 4.1 Heesch West Totaalverbeelding.pdf (1.2MB)
pdf 4.2 Bijlagen bij toelichting Bijlage 2 Akoestisch onderzoek.pdf (60.7MB)
pdf 4.3 Bijlagen bij toelichting Bijlage 3 Ontwerpbesluit hogere.pdf (885KB)
overig 5 Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West (gemeente Oss) ontwerp 1 Regels.PDF (2.7MB)
pdf 5.1 Bijlage bij Regels Bijlage 1 Kaart emissiebudget.pdf (985KB)
pdf 5.2 Bijlage bij regels Bijlage 2 Geluidverdeling Heesch West.pdf (1022KB)
overig Besluit college over Ontwerpbestemmingsplannen Heesch West en Facetplan geluidszone Heesch West.PDF (52KB)
pdf B&W Advies OBP Heesch West en facetplan geluidszone Heesch West 2021.DOCX (600KB)
6.1.02
BII Raadsinformatiebrief voortgang Meanderende Maas
SP: heeft technische vragen gesteld. Deze zijn nog niet beantwoord.
6.1.03
BII Brief over Moratorium voor wind op land
Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering.
SP: heeft vragen aan de wethouder
6.1.04
BII Brieven over bomenkap Adelaar
Op verzoek van Beter Oss en SP
SP heeft vragen aan de wethouder
Beter Oss: er is een goed overleg geweest met bewoners en de wethouder. Maar de fractie merkt nu dat de bewoners en de gemeente weer verder uit elkaar groeien. Dus dat er geen oplossing komt en dat zou jammer zijn.
6.1.05
BII Brief over totaalplan Spoor
Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering.
SP: wil graag de aanknopingspunten bespreken met de wethouder
6.1.06
BII Brief overlast Action Molenweg Oss
Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering.
SP: heeft vragen aan de wethouder
D66: vraag of een oplossing mogelijk is
6.1.07
BII Brieven over RES
Op verzoek van D66 en GroenLinks tijdens raadsvergadering.
6.1.08
BII Antwoord artikel 41 vragen VDG over woningbouw in de kernen
Op verzoek van VDG tijdens raadsvergadering.
VDG: wil de mening van de andere fracties horen
6.1.09
BII Antwoord artikel 41 vragen VDG over fietspad N625
Op verzoek van VDG tijdens raadsvergadering.
VDG: De fractie wil een discussie over wat de mogelijkheden zijn om gefaseerd tot uitvoering te komen, ook in relatie met de ontwikkeling van de Noordelijke Randweg.
Beter Oss
6.1.10
BII Opruimen bandenstapel sportpark Nieuw Zevenbergen
PvdA
6.1.11
BI Brief verkeersmetingen Maasdijk
Op verzoek van D66 tijdens raadsvergadering.
D66: wil weten of er een gesprek met de bewoners gaat plaatsvinden
Beter Oss
6.1.12
BI Brief over ontwikkelingen van leegstand met cijfers uit september 2020
Op verzoek van GroenLinks tijdens raadsvergadering.
GroenLinks: heeft vragen over het proces
Beter Oss
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2
Raadsinformatiebrief voortgang Woningbouw
6.2.1
Beantwoording besloten besluitenlijst (20-044)
6.2.2
Beantwoording toezeggingen 20-043 Kiosk Verlichting en 21-001 Fietstunnel, Ussenstraat Kennedybaan
6.2.3
Rapport Rebel, Motie Urgentie voor participatiebeleid bij energie-opwek neemt alleen maar toe
Op donderdag 17 april stuurde wethouder van der Schoot naar aanleiding van de opdracht uit de motie: "Urgentie voor participatiebleid bij energie-opwek neemt alleen maar toe" het rapport van REBEL (onderzoek lokale energielusten)  toe.
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting