Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 19 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
De fractie van GroenLinks heeft vragen over het gebrek aan capaciteit binnen de gemeente Oss onder andere in relatie met de verwaarlozing van het gemeentelijk monument Mavo Sint Jan

Regelmatig krijgt de gemeenteraad te horen dat de gemeente Oss kampt met een gebrek aan capaciteit. Daardoor zouden zaken blijven liggen en moties niet worden uitgevoerd. Groenlinks is hier bezorgd over omdat de gemeenteraad tot nu toe geen overzicht heeft van de omvang van het capaciteitsprobleem en er ook geen zicht is op een oplossing. Op 16 augustus stelde GroenLinks technische vragen over de verwaarlozing van gemeentelijk monument Mavo Sint Jan en de puinhopen om dit pand heen, dat in eigendom is van de gemeente (zie bijlage). Het pand is eerder gesloten en ontruimd omdat er hennep werd gekweekt. Uit de beantwoording van de technische vragen bleek dat de gemeente het pand periodiek controleert en gezien de personele en financiële capaciteit de frequentie van controle en maatregelen zo efficiënt mogelijk wordt gehouden. GroenLinks constateert dat er sinds het stellen van de vraag op 16 augustus, tot op heden blijkbaar onvoldoende personele en financiële capaciteit is geweest om maatregelen te treffen aangezien er niets is gedaan om het pand te herstellen en ook niets is gedaan om de puinhoop, die grotendeels bestaat uit de inboedel van het ontruimde pand, op te ruimen. GroenLinks betreurt het dat de gemeente zo onzorgvuldig omspringt met een gemeentelijk monument waar zoveel inwoners van Oss herinneringen aan hebben omdat ze er naar school zijn gegaan en onderdeel is van de Osse geschiedenis. Een prachtig monument, dat notabene in eigendom is van de gemeente.
Daarom heeft GroenLinks de volgende vragen:
● Is de wijze van ontruiming en huidige staat van Mavo Sint Jan, zoals de beantwoording van
de eerder gestelde technische vragen suggereert, het gevolg van een gebrek aan personele en
financiële capaciteit?
● Zo ja, bent u bereid om voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken hoe groot de omvang van
het capaciteitsprobleem is en welke oplossingsrichtingen we kunnen overwegen?
● Zo ja, zijn er dan meer zaken in Oss waarbij het gebrek aan capaciteit van dien aard is dat er
onacceptabele problemen optreden?
● Zo ja, is er dan wel capaciteit om de schade in en om de Mavo Sint Jan te herstellen?
● Als de schade en puinhoop om de Mavo Sint Jan niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan
capaciteit, wat is dan de oorzaak van het probleem?
● Wat zijn daarvoor dan mogelijke oplossingsrichtingen?
● Er is slechts zeer beperkt zicht op de binnenzijde van het pand, maar dit geeft ook reden tot
bezorgdheid. Is het college bereid om aan de gemeenteraad de staat van het pand van zowel
de buitenzijde als de binnenzijde te rapporteren en in kaart te brengen welke kosten hiermee
gemoeid zijn?
● Welke maatregelen wil het college nemen om dergelijke wantoestanden, ook bij een gebrek
aan capaciteit, in de toekomst te voorkomen?

De fractie van SP heeft vragen over de vergunningsverlening van Het Wilde Woud

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de vergunningsverlening van Het Wilde Woud. Zoals bekend kan de beantwoording enige tijd duren. Vervolgens worden de antwoorden dan doorgestuurd richting commissie en worden ze besproken.
De afgelopen weken heeft de SP contact gehad met verschillende belanghebbenden en wij vinden dat ze ook recht hebben op snel meer informatie en duidelijkheid over hun ervaringen met de gemeente Oss. Vandaar dat we onderstaande mondelinge vragen willen stellen, ondanks het beetje overlap met de schriftelijke vragen. De gevraagde tijdslijn hoeft overigens niet op detail-niveau van elk contact of e-mail uitwisseling.

Vragen:
1. kan de wethouder een tijdslijn schetsen mbt de vergunningverlening van Het Wilde Woud?
2. hoe kijkt de wethouder zelf terug op dit proces?

3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
- Burgemeester Buijs Glaudemans staat stil bij 75 jaar bevrijding
- Afscheid van burgerlid H. Hamiddane (Brief 41 Lijst ingekomen stukken)
- hierna wordt de voorzittersrol overgenomen door de heer J. Zoll
5
Spreekrecht voor het publiek
- De heer Van de Langenberg, namens de bewoners van De Wiel in Geffen, over ingekomen brief 7.3.3 over onderhoud van De Wiel
- Mevrouw Verstegen, namens werkgroep Partij voor de Dieren Oss, over ingekomen brief 7.I.50 Deelname aan de campagne van Wakker Dier
- De heer Berkensteijn, namens Modelbouwvereniging De Wissel, over ingekomen brief 7.I.43 Unoxwinkel
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie van SP
Brief 7.I.5, over windmolens, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag een reactie van de wethouder.

Brief 7.I.10, over Heesch West, Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag van de wethouder horen of het klopt dat bedrijven korting op uitgifteprijs voor grond krijgen wanneer ze het dak geschikt maken voor zonnepanelen, ook wil de fractie graag weten of dit ook in het exploitatieplan verwerkt is. En de fractie wil graag meer duidelijkheid over de duurzaamheid en circulariteit van de grootschalige logistiek waar de dorpsraad ook vragen bij heeft.

Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag meer actie van de wethouder.

Brief 7.II.2, over antwoord op artikel 41 vragen van de SP over zonnepanelen op daken bedrijven, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie geeft aan dat vraag 2 en vraag 3 niet beantwoord zijn.

Brief 7.II.14 over antwoord op artikel 41 vragen GroenLinks over zwerfafval, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie heeft een vraag aan de wethouder over het antwoord.

Brief 7.II.04, over antwoord op artikel 41 vragen SP over gebruikte kledinginzameling, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk de fractie wil dat er uitgebreider stilgestaan hoe we omgaan met kledinginzameling en betekenis hiervan voor de kringloopwinkel.

Brief 7.II.10, over antwoord op artikel 41 vragen over specialistische jeugdzorg in gevarenzone, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie gaat er vanuit dat de wethouder dit wil gaan betrekken bij de werkgroep die gaat ontstaan.

Brief 7.III.3 over het onderhoud van De Wiel Geffen, naar Adviescommissie Ruimte naar aanleiding van de inspraak van vanavond.

Op verzoek van de fractie van VDG
Brief 7.III.3, over het onderhoud van De Wiel Geffen, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag een overzicht van blauwalg bestrijding en indien mogelijk op korte termijn overleg met buurt organiseren, om te kijken in hoeverre de overeenkomst van 16 februari 2016 herijkt moet worden.

Brief 7.III.11, over Organisatie LEF Festival 20 en 21 september, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil dit breder trekken en vragen aan de wethouder hoe in het evenementenbeleid de vergunningsverlening procedure verbeterd kan worden.

Op verzoek van de fractie van CDA
Brief 7.I.3, over de begroting en beleidsplan Heesch West, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie wil het beleidsplan doorzetten en koppelen aan de brief 7.1.10 die doorgezet is door SP

Brief 7.I.11, over een motie Als we verder de trap af moeten komen we onder water, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de begroting, de fractie wil graag een reactie richting rijk over een andere manier van financiering.

Brief 7.I.18, over de noodzaak van aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de begroting, de fractie wil graag een reactie richting rijk over een andere manier van financiering.

Op verzoek van de fractie van D66
Brief 7.I.9, over de OZBG , naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil de brief en de inspreker koppelen aan elkaar en graag een reactie van de wethouder hierop horen.

Brief 7.I.50 over Eet geen dierendag ambtenaren Oss, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag een reactie van het college wat doet het college met deze vraag ook in het kader van de campagne Wakker Dier en van Global Goals en ook in samenwerking met de gemeente Utrecht als statement naar de inwoners van de gemeente Oss.

Brieven 7.1.11 en 7.1.18 met dezelfde motivatie agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de begrotingsbehandeling.

Brief 7.I.40, over duurzaam en toekomstbestendig svTop Talentencampus Oss inclusief antwoord college B&W d.d. 4 september 2019, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag weten wat er aan de hand is bij sv Top en wat kan het college hieraan doen.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks
Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Agendacommissie, de fractie wil daar bepalen hoe we dit verder gaan bespreken. De fractie wil ook graag het stuk wat de wethouder nog aan gaat leveren over kosten die wel of niet nodig zijn om hiermee aan de gang te gaan toevoegen.

Brief 7.I.43, over Unoxwinkel, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie ziet dit graag gecombineerd met de beantwoording van de St. Jan Mavo, dit is ook een gemeentelijk monument, de fractie wil graag bespreken hoe we hiermee omgaan. Misschien is dit voor de Raadswerkgroep Omgevingswet een goede experimentele casus voor een bestemmingsplan, hoe gaan we hiermee om met zonder de moeilijke weg van verandering bestemmingsplan in te gaan. Dit is een tip van de fractie van GroenLinks.

De fractie van GroenLinks stelt aanvullende vragen n.a.v. brief 7.II.12, over antwoord op artikel 41 vragen GroenLinks over het niet beantwoorden en niet naleven van RvO beantwoording artikel 41 vragen over Glyfosaat. De vragen worden aan het eind van de vergadering beantwoord.

Op verzoek van de fractie van PvdA
Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag een reactie van het college op bevindingen in rapport en wil graag weten wat het college met de aanbevelingen gaat doen.

Brief 7.I.9, over OZBG, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag nadere uitleg over de manier waarop ozb last tot stand is gekomen, ook mede naar aanleiding door korte beantwoording van de vraag die gesteld is door de Cricket club.

Brief 7.I.23, over cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag horen van het college of ze bereidt zijn deze oproep op te volgen.

Brief 7.I.40, over duurzaam en toekomstbestendig sv Top Talentencampus Oss inclusief antwoord college B&W d.d. 4 september 2019, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag een reactie van het college op de noodkreet, herkent het college deze zaken en wat zijn de oplossingen?

Brief 7.I.43, over Unoxwinkel, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag horen of in dit soort gevallen de afweging gemaakt kan worden om het bestemmingsplan aan te passen. Biedt ook direct de gelegenheid aan andere fracties om op te komen voor het behoud van de Unoxwinkel.

Brief 7.II.11, over antwoord artikel 41 vragen PvdA over stikstof, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag meer informatie over concrete projecten die door deze uitspraak worden geraakt. Kan wat de fractie betreft ook door aanvulling schriftelijke vragen.
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Briefnummer 04 is ook geagendeerd voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van 5 september 2019, agendapunt 6.1.14
8
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss 2019
8.a
Amendement arbeidsongeschiktheidsverzekering raadsleden
9
Zaterdagmarkt
10
Herbestemming Raadhuis Ravenstein
11
Stimuleringsregeling wonen in het centrum - aanvullend budget 2019
12
Voortgangslijst moties
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
13.a
Motie zet Oss op de (pre)historische kaart
14
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
15
Sluiting