Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 24 juni 2021

Locatie: Raadzaal /hybride
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: fysiek in de raadzaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
4.2
Regionale Samenwerkingsverbanden
4.2.a
Klankbordgroep Raadsleden RNOB
4.2.b
Vergadering Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 30 juni 2021
Link naar de stukken
https://www.vrbn.nl/organisatie/vergaderstukken/
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.1
BII Beleidskader Vitale Verenigingen
GroenLinks: Belangwekkend onderwerp om onze verenigingen levend te houden
SP: Wenst het advies ASD te betrekken bij het stuk, willen specifiek over het thema veiligheid ten aanzien van sport spreken met de andere fracties en het college
Beter Oss: Statement
CDA en D66: vragen over advies ASD
5.2
BII Financiering nieuwbouw Pivot Park
SP
Beter Oss: Statement
CDA
5.3
BII Invoering gedifferentieerde tarieven PGB HV
GroenLinks: Graag bespreken met alle fracties
CDA
SP
Beter Oss: Statement
D66

Spreektijd is 5 minuten per fractie
5.4
BII Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oss 2021
GroenLinks: Openbaar bespreken
SP
CDA
D66
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
BII Beschermd wonen: doordecentralisatie-afspraken meerjarenbegroting en reserve
PvdA: de gevolgen bespreken van dit besluit
SP: vragen en discussie met wethouders
Beter Oss: statement
CDA
D66
6.1.02
BII Evaluatie Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2020
CDA: heeft aangegeven geen behoefte meer te hebben dit stuk te bespreken.
Beter Oss: vraag aan de wethouder
D66
6.1.03
BII Inkoopplan 2022-2023 voor Wmo ondersteuning regio Brabant Noordoost oost
CDA
Beter Oss: vraag aan de wethouder
D66
SP: een enkele opmerking
6.1.04
BII Raadsinformatiebrief kostenbeheersing huishoudelijke verzorging
CDA
D66
SP: bij het vaststellen van de agenda zal de SP verzoeken dit onderwerp van de agenda te halen om het te kunnen bespreken in een opiniecommissie. De SP verzoekt de wethouder hiervoor een opinienota te maken.
PvdA
Beter Oss: statement
6.1.05
BII Financiele positie Stichting de Maasveren
De fractie van SP geeft aan dat de fractie hier op korte termijn over wil spreken gezien de financiële situatie van de Maasveren
6.1.05a
Agebdagerelateerd ingekomen stuk Coronasteun Maasveren 2020
6.1.06
BII Brief over het jaarverslag 2020 van Kringloopbedrijven Maasland
Op verzoek van de SP tijdens de Raadsvergadering.
SP: In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de uitdaging voor 2020 grip te krijgen op de loonkostenontwikkeling. De fractie wil meer informatie en uitleg krijgen over de problematiek die hier speelt.
Beter Oss: statement
6.1.07
BI Raadsinformatiebrief statistieken economie en coronatijd
Beter Oss: statement
6.1.09
BII Brief over opstarten ontmoetingsactiviteiten senioren in buurthuizen
Op verzoek van CDA tijdens raadsvergadering. De fractie vraagt aan de portefeuillehouder of en zo ja op welke manier er binnen de richtlijnen van het RIVM tegemoet gekomen kan worden aan de vraag van KBO.
SP: sluit aan bij de vragen van het CDA
6.1.10
BI Adhesiebetuiging fusie ROC de Leijgraaf en Koning Willem I College
CDA
6.1.11
BI Grondaankoop project Ontmoeten en Sport ONK
PvdA
Beter Oss: vraag aan de wethouder
6.1.12
BI Ledenraadpleging VNG over onderhandelingsakkoord cao "Aan de slag"
PvdA: kort statement
Beter Oss: statement
6.1.13
BI Raadsinformatiebrief budgettair kader jeugd
PvdA: bespreken inhoudelijke ontwikkelingen
Beter Oss: statement
CDA
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2.1
Motie motie ‘Lief-en-leed straten' (19-093)
6.2.2
Antwoord op motie Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs (20-052)
6.2.3
Antwoord op motie visie duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf
6.2.4
Amendement oplossing voor stichting Helpende Handen
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting