link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 16 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. S.M. Nikamp-Boksebeld
Toelichting: Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Startbijeenkomst raad statuut (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De gemeente Raalte neemt deel aan een landelijke pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de implementatie van een statuut. De kern van een statuut is dat de raad en het college onder andere afspraken maken over de onderlinge samenwerking, over de manier waarop verantwoording en democratische controle plaatsvinden en over de informatievoorziening. In deze startbijeenkomst wordt een inleiding gegeven op de doelstelling van een statuut, het te doorlopen proces en de verdere planning.
6
Beeldvormende sessie Ontwikkelingen Buitengebied Raalte/Salland (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
In deze beeldvormende sessie wordt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Er is specifiek aandacht voor de ontwikkelingen van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) en stand van zaken van het gebiedsbod van Salland in relatie tot de ontwikkelingen van het Rijk en provincie om te komen tot een Programma Landelijk Gebied. Daarnaast wordt informatie gegeven over de ontwikkeling van een nieuw Leaderprogramma voor Salland voor de periode 2023-2027.
7
Bespreking brief inwoner over verbod gebruik landbouwgiffen (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Een inwoner heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over een verbod op het gebruik van landbouwgiffen. De agendacommissie heeft afgesproken deze brief te agenderen en te bespreken in de rond de tafel in verband met de nieuwe informatie die in de brief staat.
8
Sluiting