link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 18 maart 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 maart 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad in het Rond-de-tafelgesprek gesproken over de Evaluatie Richtlijnen zonneparken. In een informatienota bij de evaluatie is daarbij aangegeven hoe met de aanbevelingen uit de evaluatie wordt omgegaan en welke andere (beleids)ontwikkelingen reden zijn om de raad voor te stellen de richtlijnen op onderdelen aan te passen. De uitkomst van het Rond-de-tafelgesprek is verwerkt in een raadsvoorstel en de ‘Richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0’. Hierin zijn de aanbevelingen uit de Evaluatie voor het merendeel overgenomen. Daarnaast zijn een aantal actuele (beleids)ontwikkelingen in de richtlijnen verwerkt. De gemeenteraad wordt gevraagd de ‘Richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0’ vast te stellen.
6
Sluiting