Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 oktober 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Keuze uit scenario's Masterplan Veluwezoom (21.47)
4.a
Amendement 'Scenario D, een goed alternatief!'
4.b
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (21.31)
6
Vaststelling bestemmingsplan 'Velp-Zuid 2016, locatie Dr. Schaepmanstraat e.o.' (21.48)
Vivare wil op de locatie Dr. Schaepmanstraat e.o. in Velp 35 woningen slopen en 38 grondgebonden woningen terugbouwen, en het openbaar gebied herinrichten. Doel van de ruimtelijke vernieuwing is om de woonkwaliteit te verbeteren, meer groen en kwaliteit in de openbare ruimte te krijgen en de parkeerdruk te verlagen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Om de plantoelichting aan te scherpen wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
7
Vaststellen van het controleprotocol accountantscontrole inclusief normenkader voor verantwoording en controle van boekjaar 2021 (21.40)
8.1
Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
8.2
Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 september 2021
8.3
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
8.3.1
Ontwerpbestemmingsplan Velp-Noord, locatie Waldeck Pyrmontlaan 4
8.3.2
Bestuurlijk akkoord beschermd wonen
De 10 gemeenten in Centraal Gelderland (Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Westervoort, Duiven, Overbetuwe, Zevenaar, Doesburg en Rozendaal) werken samen in het programma Samen aan Zet aan de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Vanaf 2022 gaat de inhoudelijke doordecentralisatie van start, dit betekent dat beschermd wonen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en licht verstandelijke beperking (LVB) een taak wordt van alle gemeenten.  Op grond van een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) voor beschermd wonen, waar alle Nederlandse gemeenten via de VNG hebben ingestemd, zijn gemeenten verplicht op dit dossier regionaal samen te (blijven) werken en hun samenwerking te formaliseren. In het bestuurlijk akkoord worden de afspraken voor de jaren 2021-2022 vastgelegd, waarmee een basis wordt gelegd voor de toekomstige samenwerking.
8.3.3
Subsidieaanvraag stichting Veilig Thuis Gelderland Midden 2022
8.3.4
Official Host Gemeente - WK Volleybal Dames 2022
Voorstel om de gemeente Rheden als Host City aan te sluiten bij het WK Volleybal voor dames in 2022
8.3.5
Ontwerpbestemmingsplan Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 in Dieren
Het betreft het ontwerpbestemmingsplan voor de locaties Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 in Dieren.
Reinbouw, eigenaar van de locaties, is voornemens om daar 2 zorgcomplexen te realiseren. In 2015 en 2016 en een aanvulling in 2020 zijn hiervoor intentieovereenkomsten afgesloten tussen Reinbouw en het college. De bestemming voor beide locaties is Maatschappelijk-2 waarbij de beoogde doelgroep dementerenden zijn.
8.3.6
Verlaging bedrag garantstelling voor lening voor zonneveld De Bocht
Doordat het bedrag dat door de initiatiefnemers wordt geleend bij de BNG lager wordt, wordt ook het bedrag waarvoor de gemeente garant staat lager.
8.3.7
Overeenkomsten locatie Sophiastraat 51 Velp
Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan om op het achterterrein van de Sophiastraat 51 twee grondgebonden woningen te realiseren en in het pand aan de IJsselstraat een tweede woning in het bestaande pand (showroom) toe te voegen. Het realiseren hiervan past niet in niet binnen het geldende bestemmingsplan en een herziening daarvan is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.
9
Sluiting