Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.

De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
3.b
Jaarrekening 2019 gemeente Rheden (20.40)
3.c
Motie 'Geef invulling aan communicatie over het resultaat'
3.d
Motie 'Inzicht in risico's'
4
Inkoopbeleid gemeente Rheden (20.34)
4.a
Motie vreemd aan de orde van de dag 'Daadkrachtige aanpak ondermijning'
4.b
Motie vreemd aan de orde van de dag 'Bouwen 2.0'
4.c
Motie vreemd aan de orde van de dag 'Participeren in de Regionale Energie Strategie'
4.d
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt
5
Kadernota Velp tussen Broek en Water (20.32)
6
Waterstraat 11 Velp; Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (20.33)
*
7
1e Bestuursrapportage 2020, MJPB 2020-2024 en Ontwikkelperspectief De Connectie (20.45)
8
Financiële verordening gemeente Rheden (20.39)
9.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
9.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 26 en 28 mei 2020
9.3
Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
9.4
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
9.4.1
Versterkingsproces RegioAN
9.4.2
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Heuvenseweg 1c Rheden
9.4.3
Ontwerpbestemmingsplan Rheden-Haveland 2019
9.4.4
RES - informatiebrief raad juni 2020
9.4.5
Verlenging BIZ Centrum Dieren
9.4.6
BIZ Uitvoeringsovereenkomst 2020-2025
9.4.7
Ondertekening Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal
\- Instemmen met het aangaan van het Sport\- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal 2020\-2022\.
\- de burgemeester verzoeken portefeuiller sport M\.F\.H\. Budel volmacht te verlenen het Sport\- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal 2020\-2022 te ondertekenen namens de gemeente Rheden\.

Bijgevoegd is de tekstuele versie van het sport- en beweegakkoord. Deze wordt nog vorm gegeven.
9.4.8
Petitie Velp Zuid
9.4.9
Wens TVD vervangende locatie tennispark
10
Sluiting