Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De Algemene Beschouwingen zijn op 6 juli jl. gehouden.
Tijdens de 1e termijn kan door de fracties direct worden gereageerd op de voorstellen van het college m.b.t. Programmabegroting 2022 (inclusief indiening amendementen en moties).
De in de agenda genoemde tijden zijn streeftijden.
De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Bijwonen van deze vergadering door publiek in het gemeentehuis is beperkt mogelijk.
De voorzitter van de gemeenteraad,
Carol van Eert.
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling van de agenda
1.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
2
Regionale agenda Groene Metropoolregio (21.51)
Betreft een raadsvoorstel waarbij de behandeling voorafgaand de begrotingsbehandeling zal plaatsvinden.
2.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
3
Kapitaalversterking Alliander (21.53)
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Programmabegroting 2022-2025 (21.50)
4.a
Amendement ‘Afschaffen deel van de hondenbelasting’
4.b
Amendement ‘Ondersteuning van middeninkomens op de woningmarkt’
4.c
Motie ‘Informatiebehoefte raad in P&C documenten’
4.d
Motie ‘Visie op toerisme’
4.e
Motie ‘Urgentie voor klimaatbeleid’
5
Sluiting