Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 september 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De genoemde tijden zijn streeftijden.

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
4
Installatie van een raadsvolger PvdA
4.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
5
Nieuw Zwembad Velp (18.56)
6
Zomerrapportage 2018 (18.58)
7
Raadsvoorstel jaarrekening 2017, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 Presikhaaf Bedrijven (18.54)
Zienswijze raad bij jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 Presikhaaf Bedrijven
7.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8
1e bestuursrapportage en meerjarenbegroting De Connectie (18.53)
Er wordt de raad gevraagd om een zienswijze op de meerjarenbegroting 2019 - 2022 van De Connectie. Verder wordt de 1e bestuursrapportage van De Connectie ter kennisgeving voorgelegd aan de raad.
9
Vaststellen controleprotocol inclusief normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole 2018 (18.52)
10
Actualiseren bouwverordening wegens vervallen stedenbouwkundige bepalingen (18.47)
Op 29 november 2014 is de Woningwet aangepast met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014. Dit houdt in dat onder meer de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening komen te vervallen per 1 juli 2018. Voor de bestemmingsplannen die tussentijds zijn geactualiseerd (na 2014) dan wel herzien gelden de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening al niet meer en voorziet het bestemmingsplan zelf in een regeling. Voor de overige bestemmingsplannen vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening automatisch per 1 juli 2018 op grond van voornoemde wetswijziging. Een aanpassing van de Bouwverordening is wenselijk in verband met de leesbaarheid en éénduidige interpretatie van de Bouwverordening wegens het vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening per 1 juli 2018.
Onder de stedenbouwkundige bepalingen vallen ook de parkeernormen. Hierin is al voorzien op 28 mei 2015 door de parkeernormen Rheden 2015 vast te stellen.
11
Garantstelling overdekking jeu de boulesbanen Boule'Animo (18.55)
Verlenen van een garantstelling voor de investering in overdekking van jeu de boulesbanen voor jeu de boulesvereniging Boule'Animo (Dieren).
12
Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (18.57)
13.1
Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
13.2
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018
13.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
13.4.1
Advies verlenging Welzijnsdiensten 2019
Betreft subsidieverlening Jongerenwerk, Leefbaarheid en activering en Maatschappelijk werk 2019 in kader van meervoudig onderhandse aanbesteding Welzijnsdiensten 2016 -2019.

13.4.2
Rapport Rekenkamercommissie ‘Evaluatie Armoede- en Minimabeleid’
Kennisnemen van de stand van zaken van de aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie ‘Evaluatie Armoede- en Minimabeleid gem. Rheden’
13.4.3
OCO Geheugenproblemen
13.4.4
Jaarverslag 2017 Commissie bezwaarschriften
Het jaarverslag voor kennisgeving aannemen en aan de burgemeester en de Gemeenteraad ter informatie aanbieden
13.4.5
Oversteek Van Zwietenlaan
Instemmen met de realisatie van een nieuwe fietsoversteek Harderwijkerweg in Laag-Soeren
13.4.6
Gevelfonds
13.4.7
Calisthenicspark Kanaalzone Dieren
Subsidie aanvraag en plaatsing van een Calisthenicspark in de Kanaalzone Dieren, voor het creëren van een sportieve buitenruimte.
13.4.8
PMD - overeenkomst met Midwaste voor post-collection
13.4.9
Winterkledingpassen
Wij willen de kledingpakket(ten) uit het kindpakket vervangen door een winterkledingpas. Met deze wijziging willen wij direct voorzien in de behoefte van de doelgroep. Om uitvoering te geven aan deze wijziging is een aanvullende subsidieverlening aan Stichting Leergeld voor 2018 benodigd.

13.4.10
Raadsinformatiebrief Evaluatie Avan
Met deze brief informeren wij de raad over
a. de uitkomsten van de evaluatie naar de start en werking van Avan. Op 28 juni heeft het bestuur van de BVO het evaluatierapport vastgesteld,
b. de uitvoering van de toezegging aan de raad op 14 juni jl. n.a.v. het amendement “Pas op de Plaats”.

13.4.11
Inspraakreactie ontwerp Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland
Naar aanleiding van de ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Gelderland in te stemmen met de bijgevoegde inspraakreactie aan het college van Gedeputeerde Staten.
13.4.12
Uitwerking aangenomen motie bioboer
13.4.13
Motie Schooljeugd veilig op het fietspad 2.0
Instemmen met de beantwoording van de motie Schooljeugd veilig op het fietspad 2.0
13.4.14
Inwonerinitiatief herstel cascade Beekhuizen
Dit voorstel is eerder in het college besproken in het kader van de beleidsinitiatieven. Besloten is toen om het niet als beleidsinitiatief te honoreren maar het voorstel in plaats daarvan met dekking uit het budget voor de buurtinitiatieven opnieuw ter besluitvorming te laten voorleggen.
13.4.15
Kabelbaan De Steeg
13.4.16
Zuidflank Rheden
13.4.17
Begroting 2018 met een meerjarenperspectief naar 2022
De raad kennis te laten nemen van het Bestuursverlag (jaarverslag) behorende bij financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018, met een meerjarenperspectief richting 2022 van de stichting Scholengroep Veluwezoom.
14
Sluiting