Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 mei 2022

Locatie: Statenzaal Provinciehuis Arnhem
Aanvang: 19:00
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
4
Benoeming 2 raadsvolgers (22.53)
4.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
5
Benoemen en beëdigen van een twee leden van de Ombudscommissie en benoemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie (22.33)
6
Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg (22.42)
6.a
Amendement ‘Verbetering Wmo en Jeugdzorg’
7
Verbetermaatregelen n.a.v. toezichtsverslag informatiebeheer 2020-2021 (22.31)
Door onder andere veranderende wet- en regelgeving en verdergaande digitalisering is het van belang dat we blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het informatie- en archiefbeheer.
7.a
Amendement ‘Maatregelen in vervolg op toezichtverslag Informatiebeheer gemeente Rheden 2020-2021’
7.b
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8
Startnotitie actualisatie Watertakenplan 2023-2027 (22.15)
Het huidige Watertakenplan Olburgen (hierna: WTPO) 2018-2022 is in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en Doesburg opgesteld. Het is vastgesteld beleid en mede bepalend voor het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer.
Het huidige beleidskader en de gekoppelde kosten hebben een planperiode tot en met 2022, waardoor actualisatie benodigd is.
In de Startnotitie WTPO 2023-2027 is een plan van aanpak en (beleids)ambities voor de komende planperiode (5 jaar) omschreven.
8.a.1
amendement ‘Startnotitie actualisatie Watertakenplan Olburgen 2023-2027’
8.a.2
Motie vreemd aan de orde van de dag 'Burgerberaad'
9
Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021 (22.36)
ODRA heeft 3 aanbiedingsbrieven gestuurd:
\- aan college met een toelichting op e procedure;
\- aan raad mbt jaarstukken met een toelichting op de besluiten van het AB over het batig saldo;
\- aan raad mbt begroting en een toelichting daarop\.

Verder heeft ODRA een aparte brief bijgevoegd over de verhuizing van ODRA komende zomer.

De position paper van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bijgevoegd op verzoek van het ministerie.
10
Jaarstukken en begroting MGR SDCG (22.32)
Jaarlijks worden de jaarstukken van de MGR en het accountantsverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting, het uitvoeringsprogramma en de meerjarenbegroting van de MGR.
11
Actualisatie Verordening afvoer hemel- en grondwater Rheden (22.30)
Gemeente Rheden heeft de Verordening Hemel- en grondwater 2015 (hierna: Verordening). Onder andere de bergingseis van 20mm -zoals nu opgenomen in de Verordening- voldoen niet meer aan de opgave die er nu is in relatie tot klimaatverandering.

Tezamen met de Startnotitie WTPO 2023-2027 wordt de geactualiseerde Verordening ter besluitvorming voorgelegd.
12
Jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief (22.37)
Opmaak gaat nog plaatsvinden.
13
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hofstetterlaan (22.35)
De spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan, in Ellecom, is op dit moment een onbewaakte spoorwegovergang.
In het zogenoemde NaNOV-programma, is onder meer besloten tot het treffen van aanvullende overwegmaatregelen ter vermindering van hinder en het vergroten van de veiligheid als gevolg van het groeiende goederenvervoer per spoor.
Door de overweg aan te passen wordt de kans op ongevallen sterk verminderd.
De spoorwegovergang dient te worden beveiligd door middel van een zogenaamde mini-AHOB.

Daarnaast wordt de omliggende weginfrastructuur aangepast. De spoorwegovergang aan de Lange Juffer wordt na aanpassing van de spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan opgeheven.
Omdat de realisatie van de mini-AHOB en de aanpassingen aan de aansluitende weginfrastructuur niet binnen het vigerend planologisch kader gerealiseerd kan worden, dient te worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan.
De afwijking van het bestemmingsplan zal vorm krijgen via een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking’, ook wel Wabo-projectbesluit genoemd. Voor deze procedure moet de gemeenteraad allereerst een ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’
afgeven.
14
Borgstelling lening Padelbanen TV Dieren (22.34)
Voorstel om een borgstelling te verlenen voor een lening die Tennisvereniging Dieren wil aangaan voor de realisatie van padelbanen.
15
Borgstelling saneringskredieten en sociale leningen (22.29)
Op 21 september 2021 heeft het college ingestemd met het opnieuw inkopen van sociale leningen en saneringskredieten (zie bijlage). Vanaf 1 januari 2022 verloopt de kredietverstrekking via de Kredietbank Nederland. Om dit te formaliseren is nog een besluit nodig op de borgstelling van de gemeente voor de kredieten.
De borgstelling is vergelijkbaar met de borgstelling bij de Stadsbank Apeldoorn en de financiële dekking is meegenomen in het eerdere voorstel van september.
15.a
Benoeming drie leden Rekenkamercommissie (22.54)
15.b
21:00 uur: Verwachte aanvang bespreking coalitieakkoord en benoemingen
16
Bespreking coalitieakkoord
17
Benoeming en installatie van wethouders (22.58)
17.a
Afscheid college 2018 - 2022
18
Benoeming 1 raadslid
19
Benoeming 1 raadsvolger (22.56)
20.1
Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
20.2
Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 26 april 2022
20.3
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
20.3.1
Beëindigen contract Meld een vermoeden
20.3.2
Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)
20.3.3
Concept Jaarstukken 2021
20.3.4
Eenmalige energietoeslag
Het rijk heeft eind 2021 verschillende maatregelen aangekondigd om mensen met een laag inkomen te ondersteunen in de hoge kosten voor energie. Het rijk heeft o.a. middelen voor een eenmalige energietoeslag beschikbaar gesteld. Het is aan gemeenten deze te verstrekken. De gemeenten hebben hierin beperkte beleidsvrijheid. Met dit voorstel worden de Rhedense spelregels ten aanzien van deze eenmalige toeslag vastgelegd.
20.3.5
VTH Beleid 2022 - 2024
Zoals besproken op 14 april tussen Martin en Ronald wordt het VTH beleid in route gebracht.
Bijgevoegd vinden jullie het VTH beleid, de bijbehorende Risicoanalyse en het Uitvoeringsprogramma VTH.
20.3.6
Beleidsregels indirecte schoolkosten
Vaststellen nieuwe beleidsregels inzake de indirecte schoolkosten, zodat deze gelijk met een aanvraag GelrePas (via de pas) verstrekt kunnen worden.
20.3.7
Raadsinformatiebrief ontwikkelingen op en rondom het spoor
Embargo op de stukken tot 18 mei 2022 (in afstemming met ProRail)
20.3.8
Stand van zaken ontwikkeling Arnhemsestraatweg 135 Rheden
20.3.9
Afhandeling motie 'Veilig van Dieren naar Apeldoorn en terug...'
20.3.10
Update verkeersveiligheid Rheden 2022
20.3.11
Europese aanbesteding gazons
20.3.12
Jaarverslag Ombudscommissie 2021
De Ombudscommissie behandelt klachten van burgers die niet tevreden zijn over de wijze van klachtafhandeling volgens het intern klachtrecht. Volgens de Algemene wet bestuursrecht heeft de Ombudscommissie de plicht om een jaarverslag uit te brengen.
20.3.13
Evaluatie en verantwoording #Alertprogramma
Het #Alertprogramma is bekend onder #leerlingalert, #studentalert, #ouderalert en #docentalert. Het programma wordt inhoudelijk aangestuurd door de Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden en de uitvoering wordt gefaciliteerd door de gemeente Rheden. Het maakt onderdeel uit van de totale regionale aanpak tegen georganiseerde criminaliteit (waaronder thema's als drugs, witwassen, criminelen uitbuiting en mensenhandel).Het programma werd in 2020-2021 voornamelijk gefinancierd door externe geldstromen (Ministerie van Justitie en Veiligheid en Provincie Gelderland).
Voorafgaande aan dit besluitvormingsproces heeft de stuurgroep al ingestemd met de inhoudelijke verantwoording en kennis genomen van de evaluatie van het programma. In dat voorstel was de financiële verantwoording niet opgenomen. Het College is onlangs nog meegenomen in de voortgang van het programma en heeft in november 2021 ingestemd met verlenging van uitvoering in 2022. Daarin zijn geen wijzigingen opgetreden.
20.3.14
Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, Eerbeekseweg nabij nr 8
20.3.15
Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden
In de regio Centraal Gelderland zijn we tot gezamenlijke werkafspraken gekomen ten behoeve van de organisatie van nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden. De werkafspraken zijn aan de hand van de landelijke handreiking ‘Nazorg voor jeugdigen na verblijf in een justitiële jeugdinrichting’ opgesteld.
21
Sluiting