Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 maart 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: P. van Wingerden
Algemene documenten:

1
19.30 uur: Opening en vaststelling
2
19.35 uur: Rondvraag
3
20.00 uur: Vaststelling van de agenda
3.a
BESPREEKSTUKKEN
4
20.05 uur: Bestemmingsplan Rheden 2016, Woongebieden (17.26)
Het is een wettelijke verplichting om 10 jaar nadat een bestemmingsplan is vastgesteld een nieuw besluit te nemen. In het onderhavige geval is dat uiterlijk in de raadsvergadering van 28 maart 2017. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn 13 zienswijzen ingediend. Dit was voor het college aanleiding om een aantal aanpassingen te doen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Portefeuille N. Olland.
5
20.45 uur: Uitvoering Wsw in samenhang uitvoering Participatiewet (17.25)
Met de invoering van de Participatiewet is er een einde gekomen aan de instroom in de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). Vanaf 1 januari 2015 worden er geen indicaties meer afgegeven door het
UWV en gaan gemeenten geen nieuwe arbeidscontracten meer aan voor plaatsing van
arbeidsgehandicapte werknemers binnen de sociale werkvoorziening. Wsw-werknemers die op 31
december 2014 een vast arbeidscontract hadden, behouden dat tot hun pensioen. Dat betekent dat gemeenten deze Wsw-werknemers passend werk moeten bieden tot het moment dat de laatste Wsw-werknemer met pensioen gaat. Deze werkzaamheden worden nu nog uitgevoerd in de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven en de raad wordt gevraagd in te stemmen om de Wsw onder eigen regie van de gemeente Rheden uit te voeren. Dit betekent niet dat de gemeente alle taken zelf zal uitvoeren. Er wordt nog onderzocht welke aanpak per werksoort het meest geschikt is, bijvoorbeeld inkopen of samenwerken met regiogemeenten. Hiervoor wordt in juni 2017 een nieuw raadsvoorstel voorgelegd aan de raad.

Portefeuille T.M.N. Vugts.
5.a
HAMERSTUKKEN
6.1
21.45 uur: Vaststellen besluitenlijst ter kennismaking
6.2
21.45 uur: Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
6.3
21.45 uur: Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 21 februari 2017
7
Bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 De Steeg (17.21)
Er is een verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan een herontwikkeling van de locatie Hoofdstraat 33 De Steeg voor de vestiging van een bedrijf voor opslag en stallingsmogelijkheden en de bouw van een woning met de mogelijkheid voor een beroep aan huis. De bedrijfsactiviteiten passen binnen de vigerende bestemming, maar de bouw van een woning is niet toegelaten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er geen zienswijzen ingediend.

Portefeuille N. Olland.
8
Verklaring van geen bedenkingen clubhuis Mixed Hockeyclub Dieren (17.24)
De Mixed Hockey Club heeft een verzoek gedaan om medewerking voor het realiseren van de bouw van een clubgebouw op sportpark Het Nieuwland in Dieren. De aanleiding hiervoor is het project Modernisering Buitensport. Onderdeel hiervan is de verplaatsing en vernieuwing van de hockeyvelden van MHCD. In het bestemmingsplan is op dit deel van het sportpark geen bouwvlak aanwezig.
Er kan medewerking worden verleend aan het verzoek van de Mixed Hockey Club via een afwijkingsprocedure op grond van de Wabo waarvoor dan van de raad een verklaring van geen bedenkingen nodig is.

Portefeuille N. Olland.
9
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal (17.23)
Via de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2015 wordt sinds december 2014, de burger- en cliëntenparticipatie voor het sociaal domein geregeld.
Medio vorig jaar is de samenwerking tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Rheden geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie en de ervaringen van de afgelopen twee jaar wordt voorgesteld om de verordening op een tweetal punten aan te passen. Het betreffen twee marginale aanpassingen, die bijdragen aan het functioneren van de Adviesraad.

Portefeuille T.M.N. Vugts.
10
22.00 uur: Sluiting