Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Beheernota Openbare Ruimte (20.18)
4.a
Amendement 'Grenzen aangeven'
4.b
Amendement 'Betrek de inwoners bij het beheer van de openbare ruimte'
4.c
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet ‘Revitalisering bedrijventerrein De Beemd Noord in Velp’ (20.16)
6
Gedragscode raadsleden en raadsvolgers (20.19)
7.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
7.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 18 februari 2020
7.3
Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
7.4
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
7.4.1
Verwerking PMD - keuze verdeling verantwoordelijkheid producent/gemeente
7.4.2
Deelname pilot Programma 'Nu Niet Zwanger' regio Arnhem 2020
7.4.3
Kadernota Velp Tussen Broek en Water
7.4.4
Groenblauwe Structuur Velp
7.4.5
Eenrichtingsverkeer Noorder Parallelweg ter hoogte van de Lidl in Velp
7.4.6
Jaaroverzicht 2019 antidiscriminatievoorziening
7.4.7
RES Spoor Ruimte - reactiememo febr. 2020
7.4.8
Woondeal regio Arnhem-Nijmegen, Provincie en Rijk
7.4.9
S20 26 schriftelijke vervolgvragen CDA motie Geen sticker geen reclame DK
7.4.10
Eikenprocessierups
7.4.11
Jaarverslag 2019 Ombudscommissie
7.4.12
Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2019
7.4.13
Verlenging BIZ Centrum Velp
7.4.14
Jaarverslag RBL 2018-2019
7.4.15
Voortgangsrapportage VSV 2018-2019
7.4.16
Voor- en Vroegschoolse Educatie naar 16 uur
7.4.17
Begroting 2020 met een meerjarenperspectief richting 2024 van de stichting Scholengroep Veluwezoom
7.4.18
OZB aanpak en overige belastingen ondernemers
7.4.19
Winterrapportage 2019
7.4.20
Betere spreiding winkelend publiek
7.4.21
Evaluatie prestatieafspraken 2019 Vivare, HVR, Gemeente Rheden
7.4.22
Managementletter 2019
7.4.23
Ontwerpbestemmingsplan Velp-Midden, herziening locatie Hoofdstraat 73-75
7.4.24
RES - informatiememo 9 april 2020
7.4.25
Beantwoording motie - naar een betaalbare jeugdzorg
7.4.26
Tijdelijke parkeerontheffing ambulant zorgpersoneel
7.4.27
Evaluatierapport De Connectie
8
Sluiting