Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Burgerinitiatief openhouden Doesburgsedijk Dieren
Door de heer Elferink is een burgerinitiatief ingediend waarin hij pleit voor het open houden van de Doesburgsedijk. Dit initiatief is door hem toegelicht tijdens de informatieavond van 9 oktober 2018. Tijdens die avond is tevens ingesproken door Ellecoms Belang en door een inwoonster uit Ellecom die sprak namens het Team N348 Ellecomsedijk. Het verslag van deze avond, inclusief de inspreekbijdragen, zijn als bijlagen bij die agendapunt gevoegd.

Naar aanleiding van het ingediende burgerinitiatief zijn diverse reacties ontvangen, waaronder een mail met bijlagen van dhr. L. Meijer en 88 ondertekenaars, en een brief van de DELS. Deze zijn als bijlagen bij de stukken gevoegd.
Handtekeningenlijsten en steunbetuigingen zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming niet op internet geplaatst.

Naar aanleiding van dit burgerinitiatief heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 5 oktober 2018 een memo opgesteld dat u bij de stukken aantreft.

De schriftelijke reacties van zowel de heer Elferink als de heer Meijer op dit memo zijn eveneens bij de stukken gevoegd. Dit geldt ook voor de reactie van de heer Meijer op de behandeling van het burgerinitiatief tijdens de Informatieavond van 9 oktober 2018.

pdf Raadsbesluit over burgerinitiatief dhr. R. Elferink e.a..pdf (129KB)
pdf Aangepast verzoek burgerInitiatief Doesburgsedijk.docx (431KB)
pdf Email dhr. Elferink d.d. 30 september 2018.docx (503KB)
pdf Brief hr. Elferink inzake 91 handtekeningen - 35 emailbetuigingen met motieven (300KB)
pdf Intentieverklaring 1996.pdf (113KB)
pdf Nota mobiliteit 2004.pdf (283KB)
pdf mail dhr. Meijer.docx (340KB)
pdf Bijlage 1_Afspraken en toezeggingen.pdf (397KB)
pdf Bijlage 2_Handboek Wegontwerp 2013 Erftoegangswegen CROW.pdf (184KB)
pdf Bijlage 3_TechnGeg_RDW_Schade_.pdf (335KB)
pdf Bijlage 4_Richtlijnen Fietspaden.pdf (64KB)
pdf Bijlage 5_Nieuws uit de regio.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 6_Natura 2000.png (859KB)
pdf Bijlage 7_Keerlus Lijnbus.jpg (317KB)
pdf Visie-Havikerpoort-2017-Web.pdf (748KB)
pdf Antwoordbrief gemeente Rheden aan dhr. Meijer d.d. 19 September 2018.pdf (734KB)
pdf Brief hr. Meijer aan Wethouder M. Budel (233KB)
pdf Brief hr. Meijer aan Raadsleden (324KB)
pdf Memo Burgemeester en Wethouders d.d. 5 oktober 2018 (307KB)
pdf Reactie hr. Meijer op memo college dd 5 okt.18.docx (439KB)
pdf Weerleggingschrift dhr. Elferink n.a.v. memo college (887KB)
pdf Brief DELS inzake afsluiting Doesburgsedijk (116KB)
pdf Verslag Informatieavond 9 oktober 2018 (180KB)
pdf Inspreekbijdrage Burgerinitiatief dhr Elferink tijdens informatieavond 9 oktober 2018 (513KB)
pdf Inspreekbijdrage Mw. Suurenbroek tijdens informatieavond 9 oktober 2018 (161KB)
pdf Reactie dhr.Meijer op behandeling burgerinitiatief tijdens Informatieavond 9 oktober 2018.docx (518KB)
pdf 2018-10-10 (1).png (1.2MB)
pdf 2018-10-10 (2).png (1.2MB)
pdf 2018-10-10 (3).png (1.2MB)
pdf 2018-10-10 (4).png (1.4MB)
pdf Brief hr. Hogervorst en mw. Nelson inzake Afsluiting Doesburgsedijk.docx (117KB)
pdf Brief hr. Elferink met handtekeningenlijst Bastion-bewoners voor openhouden Doesburgsedijk voor autoverkeer..pdf (289KB)
pdf Brief hr. Meijer 19-10-2018.docx (445KB)
pdf brief hr. Hogervorst en mw. Nelson d.d. 20 oktober 2018.docx (189KB)
pdf Brief VVE Hofzicht inzake Doesburgsedijk.docx (270KB)
pdf Bijlage bij brief VVE Hofzicht.docx (394KB)
pdf Mail hr. Elferink met voorstel burgerinitiatief.pdf (24KB)
pdf Afsluiting Doesburgse dijk Lastminute mededeling.docx (370KB)
5
Motie: ‘Duidelijke taal snappen we allemaal’
Deze motie, vreemd aan de orde van de dag, is door de fracties GroenLinks en SP ingediend tijdens de raadsvergadering van 25 september 2018, maar is vanwege tijdgebrek niet behandeld en aangehouden tot de vergadering van 30 oktober 2018.
5.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6
Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Velp-zuid 2016, locatie Kerkallee/IJsselstraat (18.60)
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om op het voormalig Record-terrein gelegen aan de Kerkallee/IJsselstraat een bouwproject te realiseren met 30 woningen.
7
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland (MGR) (18.59)
De MGR bestaat nu uit drie samenwerkingsmodules: de samenwerkingsmodule Inkoop, de samenwerkingsmodule Onderwijszaken en de samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt. Met het besluit dat nu voorligt bij de gemeenteraad wordt het mogelijk om per 1 januari 2019 een vierde samenwerkingsmodule toe te voegen aan de MGR, namelijk het werkgeverschap voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
8
Samenwerking Arnhem Studiestad (18.61)
Door deel te nemen aan de Samenwerking Arnhem Studiestad wordt beoogd om Arnhem en omgeving te versterken als een plek waar het voor studenten aangenaam is om te studeren en te verblijven én waar alumni na hun studie goed kunnen blijven wonen, werken en ondernemen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband tot doel om te komen tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Arnhem en omgeving om te ondernemen en te innoveren.
9
Opheffing Gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken (GRO) (18.62)
In de Gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken (GRO) zijn drie percelen ondergebracht: Leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Volwasseneneducatie. Nu deze percelen elders zijn ondergebracht heeft de GRO geen functie meer en kan worden opgeheven.
10.1
Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
10.2
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 14 juni 2018 en 25 september 2018
10.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
10.4.1
Notitie Kansrijke Oplossingen Rivierklimaatpark IJsselpoort
Voorstel om de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort vast te stellen.
10.4.2
Huisvestingsprogramma 2019 (onderwijshuisvesting)
• Vaststellen van het huisvestingsprogramma onderwijs 2019
• Vrijgeven van de middelen voor de in het huisvestingsprogramma onderwijs 2019 aangevraagde voorziening ten bedrage van €47.000,- en de kapitaallasten van €3.133,- ten lasten brengen van product 208.
pdf 18int03236.docx (287KB)
10.4.3
Instemmen met het verzoek van de VNG International om deel te nemen aan de VNG Inclusive Decisions At Local Level programma (IDEAL 2017-2021).
10.4.4
Reactie College op de motie van de Raad inzake hondenbelasting
Op 14 juni 2018 heeft de Raad een motie aangenomen over de hondenbelasting.
In afstemming met de betrokkenen is deze reactie opgesteld.
10.4.5
Resultaten Veiligheidsmonitor 2017
10.4.6
Vroegsignalering Schuldenproblematiek
Het voorkomen dat mensen in de schulden raken is een speerpunt van dit college.
We willen met een projectmatige aanpak onderzoeken of de “Vroeg eropaf”-methodiek ook in de gemeente Rheden een passend middel is voor adequate hulp bij beginnende schulden en het voorkomen van problematische schulden.
10.4.7
Nota Samenredzaamheid 2018-2022
10.4.8
Voormalige hockeyvelden Dieren
10.4.9
Overeenkomst gemeente Rheden- BIZ Centrum Rheden
Instemmen met:
• Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Rheden 2019-2023” (zie bijlage 1).
• Wethouder. R. Haverkamp machtigen om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen (zie bijlage 2).

10.4.10
Kwartaalrapportage wijziging inzamelfrequentie: 3e kwartaal
10.4.11
College agenda 2018-2022
Het coalitieakkoord geeft voor de periode 2018-2022 richting aan onze gemeente voor de komende vier jaar. In het coalitieakkoord zijn op de belangrijke onderwerpen de opgaven en doelstellingen bepaald. De college agenda geeft verdere invulling aan de gekozen koers. In de college agenda worden de vragen beantwoord: hoe gaan we de doelstellingen bereiken en wanneer worden de doelstellingen gerealiseerd.