Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
Let op: de Omgevingsvisie Buitengebied deel I en deel II zijn te raadplegen via de websites www.pilot.ruimtelijkeplannen.nl en www.rhedensbuitengebied.nl. Bestanden zijn te groot voor plaatsing in Ibabs.
4.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
Benoemen van leden van de Ombudscommissie (19.50)
Als een klacht niet naar tevredenheid van de inwoner door de gemeente wordt opgelost, kan een inwoner in tweede instantie terecht bij de Ombudscommissie die dan een onderzoek gaat instellen naar de klacht. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een goede kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Met dit voorstel worden nieuwe leden voor de commissie benoemd.
6
Aansluiting werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten door ODRA (19.55)
7
Controleprotocol 2019 (19.51)
8
Verordening adviesraad sociaal domein (19.54)
9
Startnotitie Velp tussen Broek en Water: de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein e.o. (19.52)
10.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
10.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 24 september 2019
10.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
10.4.1
Aanwijzingsbesluit toezichthouder sociale zekerheidswetten
De huidige sociaal rechercheur gaat met zwangerschap- en bevallingsverlof. Wij hebben een tijdelijk vervanger gevonden die nodig is voor de continuering van de taak. Deze moet worden benoemd door het college en het besluit moet worden gepubliceerd.
10.4.2
Zienswijze verkoop complex Portaal
10.4.3
Bestuursverslag (jaarverslag) Scholengroep Veluwezoom 2018
Graag de raad kennis laten nemen van het Bestuursverslag (jaarverslag) van de Scholengroep Veluwezoom behorende bij financieel jaarverslag 2018.

Samenvattend valt op te merken dat de financiële positie van Scholengroep Veluwezoom gezond is. In de Begroting 2018 is op basis van een eerder gemaakte prognose uitgegaan van een resultaat van € 0. Het uiteindelijke resultaat voor 2018 is positief uitgevallen en bedraagt € 83.053.
10.4.4
Herfstrapportage 2019
10.4.5
Reactie regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley op Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Memo ter kennisname aan de Raad over de regionale propositie "Naar een groene metropoolregio, Arnhem Nijmegen Foodvalley als de 5e kroonjuweel van Nederland" op de Nationale Omgevingsvisie.

10.4.6
Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019 en 2020 (2.0)
Betreft het handhaving uitvoeringsprogramma (HUP) voor 2019 en 2020.
Dossier is eerder behandeld in het college en was akkoord met opmerkingen. HUP is naar aanleiding van de opmerkingen aangepast en zal hierdoor opnieuw moeten circuleren bij het college. De aanpassingen zijn geel gearceerd en worden als een leeswijzer ten aanzien van de aanpassingen bijgevoegd.
10.4.7
Verantwoording fractievergoeding 2018
10.4.8
Tweede bestuursrapportage De Connectie 2019
10.4.9
Opzeggen lidmaatschap cooperatie WeHelpen
11
Sluiting