Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 mei 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. van Wingerden
Toelichting: De genoemde tijden zijn streeftijden.

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
19.30 uur: Opening
2
19.35 uur: Rondvraag
3
20.00 uur: Vaststelling van de agenda
3.a
BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
20.05 uur: Actualisatie bestemmingsplan Velp 2016 Woongebieden-Zuid (17.40)
Het is een wettelijke verplichting om 10 jaar nadat een bestemmingsplan is vastgesteld een nieuw besluit te nemen. In het onderhavige geval is dat uiterlijk in de raadsvergadering van 26 juni 2017. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn 14 zienswijzen ingediend. Dit was voor het college aanleiding om een aantal aanpassingen te doen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
5
20.45 uur: Integraal Alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 (17.44)
Door signalen uit de samenleving en cijfers van de politie heeft de gemeente Rheden besloten een integraal alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen (collegebeleidsplan 2014-2018). De signalen geven aan dat de handel van, het gebruik van en (woon)overlast door alcohol en drugs toeneemt. Uit de cijfers van de politie blijkt inderdaad dat de overlast vooral door drugs de afgelopen jaren is toegenomen in Rheden. Met dit integraal beleid wordt getracht het alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen in de gemeente Rheden en de handel en overlast van alcohol en drugs tegen te gaan.
6
21.30 uur: Herziening Welstandsnota (17.34)
Met de welstandsnota wil het college komen tot een situatie waarbij de gemeente, ondernemers en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de bedoeling dat de Welstandsnota alleen wordt ingezet waar het algemeen belang van de leefkwaliteit groot is. Om die reden is ervoor gekozen dat bepaalde bouwwerken in gebieden met welstandsniveau 2 en 3 welstandsvrij worden dat een groot deel van de bebouwing qua welstandsniveau verlaagd wordt. De digitale versie van de Welstandsnota kan worden ingezien via http://www.welstandsnotas.nl/rheden_2016/index.htm
6.a
HAMERSTUKKEN (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
7
20.00 uur: Jaarrekening 2016 VGGM (17.41)
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om hun zienswijze te geven over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Hoewel dit wettelijk niet is vereist, geeft VGGM ook de gelegenheid om een zienswijze te geven over de conceptjaarrekening, de resultaatbestemming van het voordelig resultaat en de vaststelling van de inwonerbijdrage.
8
22.00 uur: Ontwerpbegroting 2018 VGGM (17.39)
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om hun zienswijze te geven over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. In de ontwerpbegroting wordt uitgegaan van een verhoging van de inwonersbijdrage van in totaal € 0,48 per inwoner.
9
22.00 uur: ODRA jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018-2021 (17.45)
Het Dagelijks Bestuur van ODRA heeft op 30 maart jl. de 1e wijziging van de Begroting 2017 en de ontwerp Meerjarenprogramma-begroting 2018-2021 vastgesteld. Nu wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze hierop te geven. Het college stelt voor om een zienswijze te geven waarin de zorg wordt uitgesproken over de kwaliteit en zorgvuldigheid van de toegestuurde begrotingsstukken en de stijging van de bijdragen aan ODRA buiten de DVO-afspraken. Voorts wordt aan de ODRA verzocht om aan te geven welke concrete maatregelen hiervoor zullen worden getroffen.
10
22.00 uur: Ingebrekestelling raad wegens overschrijding termijn vaststelling nieuw bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg' (17.35)
De bewoners van het perceel Lentsesteeg 2 in Rheden hebben de raad in gebreke gesteld wegens de overschrijding van de door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) gestelde termijn tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg’. Het college stelt voor om het verzoek van bewoners om toekenning van een dwangsom op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen omdat een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan niet wordt aangemerkt als ‘een beschikking op aanvraag’. Er is daarom geen grondslag voor een dwangsom wegens niet tijdig beslissen.
11
22.00 uur: Wijziging Erfgoedverordening, Subsidieverordening erfgoed en actualisatie Erfgoednota (17.42)
Aangezien de looptijd van de in 2012 vastgestelde erfgoednota Levend Verleden is verstreken heeft het college deze nota in de tweede helft van 2016 geëvalueerd. De conclusie daarvan was dat men graag wil dat de gemeente verder gaat op de ingeslagen weg. Het college stelt daarom voor om het in 2012 vastgestelde erfgoedbeleid te continueren en te actualiseren. Dit geldt ook voor de twee verordeningen die het erfgoedbeleid ondersteunen (de Erfgoedverordening en de Subsidieverordening). In het voorstel wordt aangekondigd dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota extra budget zal worden gevraagd voor ondersteuning van inwonersinitiatieven Open Monumentendag en Rheden op de Kaart en voor de ontwikkeling van de Gebiedsatlas.
12
22.00 uur: Actualisatie bestemmingsplan De Beemd (17.36)
Het is een wettelijke verplichting om 10 jaar nadat een bestemmingsplan is vastgesteld een nieuw besluit te nemen. In het onderhavige geval is dat uiterlijk in de raadsvergadering van 26 juni 2017. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn 3 zienswijzen ingediend. Dit was voor het college aanleiding om een aantal aanpassingen te doen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
13
22.00 uur: Wegonttrekking van weggedeelte Beltjeshofstraat Velp (17.30)
In het kader van het project Wijkvernieuwing van Velp-Zuid was er aanleiding om het middelste weggedeelte van de Beltjeshofstraat anders in te richten dan als openbare weg. Om dit weggedeelte officieel te onttrekken aan het openbaar verkeer is een besluit nodig van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de openbare voorbereidingsprocedure die hiervoor werd gevoerd zijn geen zienswijzen ingediend.
14
22.00 uur: Actualisatie vijf verordeningen Participatiewet (17.37)
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en heeft de gemeente verordeningen vastgesteld. In de afgelopen twee jaar zijn er veel wijzigingen in de Participatiewet doorgevoerd. Ook is in juni 2016 het ‘Meerjarenbeleidsplan Re-integratie 2016-2018 gemeente Rheden’ vastgesteld. Om een goede juridische grondslag te creëren voor de uitvoering van de participatiewet is het nodig om drie wijzigingsverordeningen en twee nieuwe verordeningen vast te stellen.
15
22.00 uur Jaarrekening 2016 Begroting 2018 Regio Arnhem Nijmegen (17.46)
Aan uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2016 van de Regio Arnhem Nijmegen.
Voorts wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2018.

16
22.00 uur: Nota samenwerkingsverbanden (17.43)
Naar aanleiding van het rekenkamercommissierapport Verbonden Partijen (2013) stelde het college in een brief van 16 mei 2013 voor om samen met de raad, of een afvaardiging daarvan, gezamenlijk nadere afspraken te maken over de toekomstige omgang met verbonden partijen. De beleidsnotitie samenwerkingsverbanden is hier een vervolg op en geeft richting aan op welke wijze de Raad zijn kaderstelling en controle op samenwerkingsverbanden inhoud kan geven en daarmee de betrokkenheid kan verbeteren bij zowel het oprichten van samenwerkingsverbanden, de invoering ervan, de uitvoering en eventuele beëindiging van deelname. Als volksvertegenwoordigend orgaan wordt met deze beleidsnotitie uw controlerende en toezichthoudende rol nader vorm en inhoud gegeven. Het gaat hierbij om zowel bestuursrechtelijke- als privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden waarbij sprake is van een financieel en/of een bestuurlijk belang.

17
22.00 uur: Actualisatie SBO gebouwen (17.38)
In de Financiële verordening gemeente Rheden 2016 en voorgaande versies daarvan is bepaald dat er elke vier jaar inzicht wordt gegeven in de kosten van diverse gemeentelijke kapitaalgoederen, waaronder het gemeentelijk vastgoed. Dit voorstel met bijgaande financiële onderbouwing is een actualisatie van het SBO Gebouwen 2011-2020.
18.1
22.00 uur: Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
18.2
22.00 uur: Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 2 mei 2017
18.4
22.00 uur: Vaststellen van besluiten n.a.v. van stukken ter kennisneming:
18.4.a
Evaluatie Theothorneregeling
1 De raad te informeren over de uitkomsten evaluatie Theothorneregeling via bijgevoegde memo.
2 Generieke Podiumsubsidieregeling, op basis van evaluatie Theothorneregeling, verwerken in het nieuwe cultuurbeleid.
3 Opdracht geven om de voorwaarden van voortzetting generieke podiumregeling uit te werken.
18.4.b
Jaarrekening 2016 Stadsregio in Liquidatie
Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2016 van de Stadsregio in Liquidatie.
18.4.c
Voortgangsrapportage 1e kwartaal 2017 Stationsgebied Dieren
- Kennisnemen van de voortgangsrapportage 1e kwartaal 2017 Stationsgebied Dieren.
- Akkoord gaan met deze rapportage t.k.n. aan de raad.
18.4.d
Aanbesteding grondstoffeninzameling
1 Instemmen met de kaders waarbinnen de aanbesteding zal plaatsvinden
2 Instemmen met het vrijgeven van het bestek voor publicatie
18.4.e
Uitbreiden begraafplaats Imboslaan Dieren
- Instemmen met de uitbreiding van de begraafplaats Imboslaan Dieren.
- Bestemmingswijziging meenemen in de actualisatie bestemmingsplan Dieren, Woongebieden-Noord.
18.4.f
Gemeentelijk jaarverslag toezichtinformatie kinderopvang Rheden 2016
18.4.g
Giro d'Italia
18.4.h
Blijverslening
18.4.i
Evaluatie vergunningverlening Wabo 2016
Vaststellen Evaluatie vergunningverlening Wabo 2016.

Dit dossier heeft een relatie met de volgende dossiers:
52. Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening Wabo.
53. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Wabo 2017.
18.4.j
Inspectierapport Veilig Thuis Gelderland-Midden
Kennisnemen van het inspectierapport ‘kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland-Midden stap 2’ en het verbeterplan van Veilig Thuis Gelderland Midden.
18.4.k
Inzage ontwerpbestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Diderna 13-43
18.4.l
Jaarverslag 2015-2016 GRO en RBL Midden-Gelre
Het 3e jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL Midden-Gelre) beschrijft voor het schooljaar 2015-2016 de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie
18.4.m
Kwalitatieve planningslijst woningbouw 2017
18.4.n
Vrijgeven voor inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Noord
18.4.o
Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening Wabo.
Kennis nemen van het Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening Wabo.

Dit dossier heeft een relatie met de volgende dossiers:
51. Evaluatie vergunningverlening Wabo 2016.
53. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Wabo 2017.
19
22.30 uur: Sluiting