Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 juni 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De genoemde tijden zijn streeftijden.

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
19.30 uur: Opening
2
19.35 uur: Rondvraag
3
20.00 uur: Vaststelling van de agenda
4
20.05 uur: Installatie van een raadsvolger (18.51)
5
20.10 uur: Benoeming mevrouw J. Westerbeek als griffiemedewerkster (18.50)
6
20.15 uur: Instellen Vertrouwenscommissie klankbordgesprek burgemeester 2018 (18.49)
6.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
7
20.20 uur: ODRA jaarstukken 2017 en begroting 2019 (18.32)
8
20.40 uur: Jaarstukken 2017 gemeente Rheden (18.42)
9
21.00 uur: Beantwoording aan Raad van State i.v.m. uitspraak Bestemmingsplan Velp 2016, woongebieden Velp-Zuid (18.40)
10
21.15 uur: Nevenvestiging van obs ’t Schaddeveld in Laag-Soeren (18.45)
10.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
11
21.30 uur: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (18.31)
12
Notitie geheimhouding (18.43)
13
Verlenging dienstverleningsovereenkomst controle jaarrekening (18.44)
14
Programma's begroting 2019-2022 (18.46)
15
Procedure coordinatieregeling voor herontwikkeling locatie Biljoen 6 te Velp (18.41)
16
Vaststelling bestemmingsplan Arnhemsestraatweg 29 Velp (18.27)
17
Vast te stellen bestemmingsplan Velp-Zuid 2016, locatie Lorentzhuis (18.39)
18.1
Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
18.2
Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van 16 en 29 mei 2018
18.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
18.4.1
BIZ haalbaarheidsonderzek voor winkelgebied Rheden
18.4.2
Vestiging Rhedense pioniers
18.4.3
Reactie college op het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften 2017
18.4.4
Voorlopige jaarcijfers 2017 BVO DRAN
18.4.5
Overzicht klachten 2017
18.4.6
Reactie op het overzicht klachten 2017
18.4.7
Motie Veilig fietsen Weerdsdijk
18.4.8
Evaluatie prestatieafspraken Vivare 2017
19
21.40 uur: Sluiting