Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad,

Carol van Eert.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
4
Benoeming mevrouw S. Joosten tot extern lid van de Rekenkamercommissie (19.42)
4.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
5
Motie 'Eurosongs op de Veluwe'
6
Jaarstukken 2018 (19.37)
7
Zomerrapportage 2019 (19.36)
8
Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019 (19.35)
8.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
9
Begroting ODRA 2020 (19.38)
10
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten (19.29)
11
Grondstoffenvisie (19.39)

12
Financiele Verordening Rheden 2019 (19.33)
13
Zienswijze financiële stukken GR Presikhaaf Bedrijven (19.34)

14
Instelling raadswerkgroep Omgevingswet en vaststelling opdracht (19.40)
15.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
15.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 21 mei 2019
15.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
15.4.1
Verzoek om herziening bestemmingsplan Duurzaam Kennislandgoed Larenstein Velp
15.4.2
Beheervisie Rozendaalse Veld
15.4.3
Ontwikkelingsmogelijkheden ziekenhuisterrein en omgeving Velp
15.4.4
Voorontwerp Bestemmingsplan Rheden - Haveland 2019
15.4.5
Realisatie Samen meer Service
15.4.6
Reactie college bevindingen Rekeningcommissie over de jaarstukken 2018
16
Sluiting