Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 23 juni 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: K. den Hertog
Toelichting: Er wordt vergaderd in de raadszaal.
Als gevolg van de corona maatregelen kan publiek hierbij niet worden toegelaten.
De griffie zoekt met eventuele insprekers een passende oplossing op welke manier de inspreekbijdrage met de raad gedeeld kan worden.

1
Opening
2
Verslag van de voorbereidende vergaderingen van 2 en 16 juni 2020 en de vergadering van 9 juni 2020 over de financiële stand van zaken
3
Rondvraag
4
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
Bij dit agendapunt informeren de portefeuillehouders de raad over actualiteiten op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.
5
Jaarstukken 2019 (20.40)
6
Kadernota Velp tussen Broek en Water (20.32)
Met het vaststellen van de kadernota worden de uitgangspunten voor het ontwikkelen van het plangebied vastgelegd. Dit kader vormt de referentie voor de volgende stappen in het planproces.
Allereerst zal een Masterplan worden opgesteld, dat de stedenbouwkundige en
programmatische vertaling van de kaders zal bevatten. Het uiteindelijke doel is te komen tot een nieuwe woonwijk die een visitekaartje voor Velp zal zijn.
7
1e wijziging verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020 (20.36)
Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad, als onderdeel van het maatregelenpakket  ingestemd met de deelname aan Recycleplein Doesburg en de afschaffing van het gratis ophalen van grof vuil. Bij het Recycleplein wordt onderscheid gemaakt tussen gratis stromen en betaalde afvalstromen. Voor de betaalde afvalstromen is de tarieventabel van het Recycleplein van toepassing.
De datum waarop dit wordt geëffectueerd is 1 juli 2020.

Vanwege de invoering van tarieven is een aanpassing van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden nodig. Ingangsdatum van de nieuwe tarieven is 1 juli 2020.

PS Het Recycleplein is gelegen aan de Parallelweg Den Helder in Doesburg dus de term "locatie Den Helder" die in de Tarieventabel (Hoofdstuk 1.3) staat is correct.
8
Financiële verordening gemeente Rheden (20.39)
Met een financiële commissie wordt een overlegplatform gecreëerd waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen over de P&C documenten sturing kan worden gegeven, zowel aan de inhoud als aan het proces. Op deze manier zal de raad beter in staat zijn om de vinger aan de financiële pols te houden en wordt er bovendien uitvoering gegeven aan de opdracht van de provincie om
de voortgang en de realisatie van het ombuigingsproces frequent te monitoren.