Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 17 mei 2022

Locatie: Avegoor, Ellecom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: T. Eskes

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergaderingen van 12 april 2022
3
Rondvraag
4
Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
5
Startnotitie actualisatie Watertakenplan 2023-2027 (22.15)
Het huidige Watertakenplan Olburgen (hierna: WTPO) 2018-2022 is in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en Doesburg opgesteld. Het is vastgesteld beleid en mede bepalend voor het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer.
Het huidige beleidskader en de gekoppelde kosten hebben een planperiode tot en met 2022, waardoor actualisatie benodigd is.
In de Startnotitie WTPO 2023-2027 is een plan van aanpak en (beleids)ambities voor de komende planperiode (5 jaar) omschreven.
6
Actualisatie Verordening afvoer hemel- en grondwater Rheden (22.30)
Door de klimaatverandering zijn de neerslagstatistiek en -reeksen, mede naar aanleiding van nieuwe
inzichten, geactualiseerd. Dit betekent onder andere dat de waterbergingseis van 20 mm. zoals die is opgenomen in de
vigerende verordening Hemel- en grondwater 2015, achterhaald is.
Dit voorstel om de verordening te actualiseren wordt voorgelegd in combinatie met de Startnotitie WTPO 2023-2027 .
7
Verbetermaatregelen n.a.v. toezichtsverslag informatiebeheer 2020-2021 (22.31)
De gemeentearchivaris van Rheden (Gelders Archief) heeft een toezichtsverslag over het informatiebeheer van de gemeente Rheden uitgebracht. Hierin
worden aanbevelingen gedaan om het informatiebeheer verder te verbeteren. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de beoogde aanpak zoals beschreven in de raadsinformatiebrief.
8
Jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief (22.37)
Het historisch archief van de gemeente Rheden is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. De
raden van de deelnemende gemeenten worden in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2023 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage over 2021
9
Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021 (22.36)
De gemeente Rheden neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem.
Het Algemeen bestuur van ODRA heeft de ontwerp-begroting 2023 vastgesteld en zijn voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan de raad aangeboden.
10
Sluiting