Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: Aanvangstijd 14.00 uur
Zie voor uitgebreide agenda bijlage bij agenda
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling van de agenda
1.a
BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
2
Begroting 2020 en de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen
Met het raadsvoorstel (en bijgevoegde begroting) verzoekt het college de raad om:
1 in te stemmen met de Begroting 2020, inclusief de paragrafen en de bijlagen, en hiermee het pakket aan maatregelen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020;
2 in te stemmen met het onttrekken van € 1.951.000,00 uit de algemene reserves ter dekking van het begrotingsresultaat 2020;
3 in te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve van € 1 miljoen voor de Jeugd en Wmo voor het jaar 2020 en deze ten laste te brengen van de algemene reserve;
4 wanneer in de komende vier jaren sprake is van een positief begrotingsresultaat dit terug te laten vloeien naar de algemene reserve;
5 kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2021-2023.
3
Sluiting