Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 18 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T. Eskes
Toelichting: Eenmalig gewijzigde aanvangstijd
Pauze tussen 20.45-21.00 uur

1
Opening
2
Rondvraag en mededelingen
3
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
Bij dit agendapunt praten de collegeleden de raad bij over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van gemeenschappelijke regelingen
4
Jaarrekening en bestuursverslag gemeente Rheden (19.37)
Door het aanbieden van de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde financieel beheer en de uitvoering van het voorgenomen beleid over 2018. Door vaststelling van de jaarrekening dechargeert de raad het college over het gevoerde financieel beheer.
De Rekeningcommissie heeft advies uitgebracht aan de raad over de vaststelling van deze jaarstukken. Dit advies is bij de stukken gevoegd.
5
Zomerrapportage 2019 (19.36)
Met de Zomerrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. Op basis van de Zomerrapportage wordt voorgesteld om de begroting bij te stellen.
6
Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019 (19.35)
Met dit voorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de resultaatbestemming, de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 alsmede op de begrotingswijziging 2019 en deze zienswijzen tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.
7
Begroting ODRA 2020 (19.38)
Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft de ontwerpBegroting 2020 op 16 mei jl. vastgesteld. Naar aanleiding van eerdere besluitvorming is deze gebaseerd op outputfinanciering. De raad kan zijn zienswijze geven op deze ontwerpbegroting.
8
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten (19.29)
Rheden kent drie rijksbeschermde dorpsgezichten: Villapark Overbeek in Velp, Dieren-Zuid en het buitengebied van Laag-Soeren. Waar het plaatsen van zonnepanelen elders vergunningvrij is, is hiervoor in deze beschermde gezichten een vergunning vereist op grond van landelijke regelgeving. In Rheden geldt sinds 2011 het beleid dat vergunning in de beschermde gezichten alleen wordt verleend als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Dit betekent dat veel inwoners van de gezichten geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun pand aan te brengen terwijl zij dit wel zouden willen.

Vanuit college en raad is daarom de wens geuit om het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen in de beschermde gezichten te differentiëren. Om aan deze wens inhoud te geven, is voor de beschermde gezichten specifiek welstandsbeleid geformuleerd dat duidelijkheid en meer ruimte geeft en waar mogelijk ook uitnodigt voor de toepassing van innovatieve technieken (voorbeeld: zonnedakpannen zoals in Laag-Soeren of Teslaleien op perronoverkapping station). Daar waar de nota geen oplossing biedt attenderen we eigenaren op ander mogelijkheden om bij te kunnen dragen aan de verduurzamingsopgave. De mogelijkheid bestaat voor hen om deel te nemen in projecten zoals de Postcoderoos. De gemeente stimuleert waar mogelijk deze oplossingen.

Omdat momenteel een aantal handhavingszaken loopt in met name Dieren en Laag-Soeren en er eind 2018 zicht moet zijn of deze zaken al dan niet onder het nieuwe beleid doorgezet moeten worden, is gekozen voor een vrij lineaire aanpak, die zo snel mogelijk tot duidelijkheid moet leiden. Voor de twee rijksbeschermde dorpsgezichten binnen de bebouwde kom (Vilapark Overbeek en Dieren-Zuid) ligt nu aangepast beleid voor. Voor de handhavingszaken in deze twee beschermde gezichten komt daarmee snel duidelijkheid. Met het nieuwe beleid kunnen de handhavingszaken in Dieren en Velp alle worden opgeheven en de vergunningen worden verleend.

Voor het beschermde gezicht in het buitengebied (Laag-Soeren) is voor een andere aanpak gekozen omdat dit het buitengebied behelst. Hier wordt naast de plaatsing van zonnepanelen ook naar de andere (transformatie)opgaven in het gebied gekeken. Dit moet uitmonden in een gebiedspaspoort dat in het voorjaar van 2019 aan uw college wordt aangeboden. Voor de bebouwing zal in Laag-Soeren gewerkt worden met dezelfde uitgangspunten als voor Dieren en Velp.
9
Grondstoffenvisie (19.39)
Door de Raad is de ambitie uitgesproken om te komen tot 75% grondstoffenscheiding in het jaar 2020. Dit is een belangrijk kader voor het afvalbeleid.
Binnen dit kader zijn verschillende manieren om invulling te geven aan de ambitie. Om duidelijkheid te krijgen over het accent dat de gemeente Rheden wenst te leggen is er Grondstoffenvisie noodzakelijk. De visie geeft een nadere invulling aan het kader van het grondstoffenbeheer.
10
Financiele Verordening Rheden 2019 (19.33)
Op 20 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor een proefperiode van 1 jaar de P&C-cyclus aan te passen. In die periode zijn de P&C-documenten Voorjaarsnota en Bestuursrapportage vervangen door de Kadernota en de Zomerrapportage. Ook is afgesproken dat de Zomerrapportage voor het zomerreces zal worden behandeld in plaats van erna en zullen de P&C documenten tenminste 4 weken voor de behandeling in de raad worden aangeleverd. Tot slot zal de raad 4-maandelijks kort worden geïnformeerd over de financiële voortgang van de begroting.
Met dit voorstel worden de gemaakte afspraken formeel in de financiële verordening vastgelegd.