Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 februari 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De genoemde tijden zijn streeftijden.

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad,
Carol van Eert.
Algemene documenten:

1
19.30 uur: Opening
2
19.35 uur: Rondvraag
pdf Rondvraag.pdf (34KB)
3
20.00 uur: Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
20.05 uur: Evaluatie Participatiewerkwijze (18.07)
4.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
20.45 uur: Verzoek suppletie-uitkering conventionele explosieven 2017 (18.08)
6
Statutenwijziging Stichting Scholengroep Veluwezoom (18.06)
De raad voorstellen om:
- In te stemmen met het wijzigen van de statuten van de Stichting Scholengroep Veluwezoom;
- Het verantwoordingskader Scholengroep Veluwezoom in te trekken.
7.1
21.50 uur: Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
7.2
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 19 december 2017, 20 december 2017 en 30 januari 2018
7.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
7.4.1
Stand van zaken uitvoering economische uitvoeringsprogramma 2016-2020 definitief
Stand van zaken uitvoering economische uitvoeringsprogramma 2016-2020
7.4.2
Energieverkenning
In maart 2017 is het projectplan Energieverkenning vastgesteld. Hierin is de volgende opdracht geformuleerd: “Maak voor de gemeente Rheden, in samenspraak met partijen uit de samenleving, een (ruimtelijke) energieverkenning waarin de opgave, de beschikbare techniek en de ruimtelijke randvoorwaarden voor (grootschalige) duurzame energiesystemen worden uitgewerkt”.

Er worden 4 stappen onderscheiden:
Stap 1: Opstellen energiepotentiekaart
Stap 2: Organiseren energiedialoog
Stap 3: Bepalen randvoorwaarden en rol gemeente
Stap 4: Formuleren agenda/actiepunten en uitvoering

Stap 1 is nu gereed.
7.4.3
Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad is geëvalueerd door Movisie n.a.v. een aangenomen motie. Met deze brief wordt de evaluatie aangeboden aan de gemeenteraad
7.4.4
Aanmelding bij Statiegeldalliantie
N.a.v. motie in raadsvergadering van 30 januari 2018
7.4.5
Aanpak wateroverlast en overstortingen uit rioolstelsel Lentsesteeg te Rheden; meerkosten
Het gaat om het beschikbaar stellen van extra geld om de meerkosten van de uitvoering te kunnen bekostigen
7.4.6
Reactie op motie PvdA en D66 over payrolling van Rheden, raadsvergadering van 7 november 2017.
De motie Payrolling van de raadsvergadering van 7 november 2017 van PvdA en D66 waarin zij het college het volgende verzoeken:
a. Te onderzoeken welke vaste en flexibele capaciteit nodig is om de structurele taken en de dienstverlening naar de inwoners goed te kunnen uitvoeren;
b. medewerkers die op payrollbasis langdurig structurele werkzaamheden voor de gemeente verrichten - en hun functie goed vervullen - in dienst te nemen, waarbij het huidige grote aantal payrollers op een verantwoorde wijze wordt afgebouwd;
c. de raad binnen drie maanden te informeren over de eventuele aanpassingen in het P&O beleid, waarbij in ieder geval inzicht wordt gegeven in hoe het college invulling geeft aan het instrument payrolling.
In het voorstel zijn de vragen beantwoord
7.4.7
Aanbieden intentie- en planschadeverhaalsovereenkomst t.b.v. opstellen bestemmingsplan voor Vingerhoed 46 te Dieren
7.4.8
Aanwijzing gemeentelijk monument Schans, Dieren
Met de aanwijzing van de schans wordt het eerste archeologische gemeentelijke monument in Rheden aangewezen
8
22.00 uur: Sluiting