link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 oktober 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Installatie en beëdiging
4.1
Installatie en beëdiging raadslid J.G. Drijfhout (CristenUnie)
4.2
Installatie en beëdiging burgerraadslid N. Benus (ChristenUnie)
Voorstelnummer 2017/90
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Wijziging artikel 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland
advies B; portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2017/RAAD/00010
5.2
Besteding impulsgelden Willemsoord
advies B; portefeuille Brus
Voorstelnummer 2017/RAAD/00007
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Informatie IGSD betreffende zienswijze raad op begroting IGSD 2018-2021
advies B; portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2017/RAAD/00009
6.2
Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018
advies B; portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2017/RAAD/00008
6.3
Bestemmingsplan Giethoorn
advies B; portefeuille Brus
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-ON01
Voorstelnummer 2017/RAAD/00011
6.4
Motie D66 & BGL donatie stichting Hoog Overijssel
Bij dit onderwerp heeft inspreker Dhr. Jan Hanskamp zich gemeld om in te spreken namens Stichting Hoog Overijssel.
6.5
Motie Onderbouwde zienswijze indienen op vliegroutes Lelystad Airport
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf 8 Lijst Ingekomen stukken - GETEKEND.pdf (167KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken .doc (269KB)
pdf 1.0 Jeugdzorg regio IJsselland - Aanbiedingsbrief jeugdzorg gemeente Steenwijkerland.pdf (122KB)
pdf 1.1 Jeugdzorg regio IJsselland - Jaarrekening 2016.pdf (1.7MB)
pdf 1.2 Jeugdzorg regio IJsselland - Brief BVO aan GS.pdf (28KB)
pdf 1.3 Jeugdzorg regio IJsselland - Brief van accountant.pdf (503KB)
pdf 2.0 FNV en CNV - aanbestedingsprocedures Steenwijkerland.pdf (85KB)
pdf 4.0 Controle Alt Delete - Etnisch profileren en achterblijvend vertrouwen in politie.pdf (196KB)
pdf 6.0 INRETAIL - Advies Gemeenteraadsverkiezingen 2018 stimuleren ondernemerschap.pdf (221KB)
pdf 10.0 Gezamenlijke ledenbrief VNG etc. - Deltaplan ruimtelijke adaptatie.pdf (140KB)
pdf 11.0 VNG - ledenbrief kernbeleid veiligheid 2017.pdf (239KB)
pdf 12.0 VNG - ledenbrief ramp op Sint Maarten Sint Eustatius en Saba informatie over hulpmogelijkheden.pdf (243KB)
pdf 13.0 VNG - ledenbrief wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen.pdf (371KB)
pdf 14.0 VNG - Reactie op de rijksbegroting 2018.pdf (748KB)
pdf 15.0 VNG -stand van zaken gemeentelijk woonbeleid.pdf (310KB)
pdf 16.0 Detailhandel Nederland - Oproep mbt openingstijden december.pdf (365KB)
pdf 17.0 Nationale ombudsman - Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen.pdf (301KB)
pdf 17.1 Rapport Nationale ombudsman Evenementen.pdf (965KB)
pdf 17.2 Samenvatting rapport Nationale ombudsman Evenementen.pdf (97KB)
pdf 19.0 Landelijk Expertteam Eigenbouw - Particulier opdrachtgeverschap verdient een grotere rol in de woningbouwprogrammering.pdf (1.6MB)
pdf 20.0 Gemeente Stadskanaal - Verzoek tot ondersteuning motie fipronilcrisis.pdf (34KB)
pdf 20.1 Gemeente Stadskanaal - Motie hulp agrarische bedrijven fipronilcrisis.pdf (90KB)
pdf 23.0 Kennisplatform CROW - Klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten.pdf (1.5MB)
pdf 24.0 Raadsbrief 2017-51 - Aanbesteding sociaal werk.pdf (99KB)
pdf 25.0 Raadsbrief 2017-52- Stand van zaken hercertificering JBOV.pdf (43KB)
pdf 25.1 Raadsbrief 2017-52.1 Bijlage raadsbrief stand van zaken hercertificering JBOV.pdf (797KB)
pdf 26.0 Raadsbrief 2017-53- Voortgang herinrichting Kallenkote en rehabilitatie Lageweg.pdf (116KB)
pdf 27.0 Brief provincie en regiogemeenten aan stass over vliegroutes Lelystad.pdf (80KB)
pdf 27.1 Lelystad twee moties.doc (362KB)
pdf 27.2 Motie van het lid Bruins c.s..pdf (52KB)
pdf 27.3 Motie van het lid Jetten c.s..pdf (66KB)
pdf 29.0 Plan van aanpak Dementievriendelijke Samenleving Steenwijkerland.pdf (1MB)
pdf 30.0 Verslag bezwaar- en klaagschrift 2016.pdf (56KB)
pdf 30.1 Verslag bezwaar- en klaagschriften 2016 - Bijlage.pdf (158KB)
pdf 31. College - Q1 Rapportage budgetuitputting incl uitsplitsing 2016 gemeente DEFINITIEF.pdf (462KB)
pdf 32.0 Schriftelijke vragen VVD - Glasvezel - beantwoording 20170906.pdf (115KB)
pdf 33.0 Schriftelijke vragen PvdA - Domino`s pizza - beantwoording 20170913.pdf (153KB)
pdf 34.0 Schriftelijke vragen CPB - Stand van zaken peuterspeelzalen - beantwoording 20170913.pdf (62KB)
pdf 35.0 Schriftelijke vragen CU - Interim directeur NWG - beantwoording 20170919.pdf (136KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen CDA - Sportvelden Steenwijkerland - beantwoording 20170921.pdf (51KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen CPB - Riettelers - beantwoording 20170921.pdf (56KB)
pdf 38.0 Schriftelijke vragen VVD - n.a.v. bijeenkomst Giethoorn wonen leven en werken nu en in de toekomst - beantwoording 20170927.pdf (55KB)
pdf 39.0 Schriftelijke vragen D66 - Rietverbranding - beantwoording 20171004(2).docx.pdf (174KB)
pdf 40.0 Commissaris van de Koning - Proces-verbaal verklaring en beloften beëdiging J.H. Bats.pdf (49KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 19 september 2017
10
Sluiting