link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Behandeling programmabegroting 2020-2023

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als Inspreker heeft zich aangemeld:
Dhr. Rabbers uit Sint Jansklooster over de begroting
4
Installatie en beëdiging raadslid dhr. E. (Bert) Beltman
5
Hamerstukken
5.1
Bekrachtiging geheimhouding
Voorstelnummer 2019/14
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Programmabegroting 2020-2023
Raadsvoorstelnummer 2019-RAAD-00035
Informatiefilmpje wethouder Scheringa: http://bit.ly/Begroting2020
6.1.1
Moties
6.1.2
Reflecties Fractievoorzitters
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (124KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (146KB)
pdf 1.0 Maag Lever Darm Stichting - Stappenplan op naar meer toiletten.pdf (111KB)
pdf 1.1 Maag Lever Darm Stichting - Uitnodiging bij Stappenplan op naar meer toiletten.pdf.docx (28KB)
pdf 2.0 ESZS - Stichting echt scheiden zonder Schade.docx (63KB)
pdf 3.0 Comite Dierennoodhulp - Zwientie tikken tijdens Dicky Woodstock.docx (21KB)
pdf 3.1 Beantwoording brief Comite Dierennoodhulp.docx (24KB)
pdf 4.0 Gemeente Zwartewaterland - steun met betrekking to kweken medicinale cannabis brief Tweede Kamer.pdf (82KB)
pdf 5.0 7 bouw- en infraorganisaties - inzake oppakken vergunningverlening stikstof.pdf (116KB)
pdf 5.1 7 bouw- en infraorganisaties - Factsheet stikstof en bouw.pdf (320KB)
pdf 5.2 7 bouw- en infraorganisaties - 4. Stappenplan aanpak stikstof.pdf (60KB)
pdf 5.3 7 bouw- en infraorganisaties - Rapportage acute gevolgen stikstofproblematiek landelijk.pdf (3MB)
pdf 6.0 `t Gieters Belang - Reactie op uw schrijven d.d. 01-10-2019 inzake vaarverordening.pdf (559KB)
pdf 6.1 `t Gieters Belang - Vaarverordening aanvulling reactie 1 oktober gemeente.docx (24KB)
pdf 7.0 Gemeente Renkum - Motie Stop toenemende controledrift.pdf (595KB)
pdf 8.0 Nationale Ombudsman - Oproep over Problematiek Wmo-hulpmiddelen.pdf (107KB)
pdf 8.1 Nationale Ombudsman - Problematiek Wmo-hulpmiddelen verzoek aan college.pdf (61KB)
pdf 9.0 Plaatselijk Belang Oldemarkt - Ontwikkelingen gemeente Weststellingwerf Driewegsluis.docx (19KB)
pdf 10.0 Sint & Pietengilde - Kleur Piet bij intocht.docx (19KB)
pdf 11.0 LOGA - FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het netto inkomen.pdf (214KB)
pdf 12.0 GGD - Brief begrotingswijziging GGD IJsselland 2019.pdf (194KB)
pdf 12.1 GGD - Najaarsbestuursrapportage 2019 GGD IJsselland.pdf (710KB)
pdf 13.0 OD - brief deelname in werkg.ver. raden en staten.pdf (155KB)
pdf 13.1 OD - VNG - Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten).pdf (142KB)
pdf 13.2 OD -AB nota aanpassing GR ivm Wnra.docx (57KB)
pdf 13.3 OD - AB ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging.docx (388KB)
pdf 14.0 Veiligheidsregio - Aanbiedingsbrief gemeenteraden 2e bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland.pdf (844KB)
pdf 14.1 Veiligheidsregio - Tweede bestuursrapportage 2019 - concept.pdf (1.2MB)
pdf 15.0 VNG - Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies.pdf (372KB)
pdf 16.0 VNG - Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen.pdf (109KB)
pdf 17.0 VNG Overijssel - Maatschappelijke gevolgen van de financiële situatie Overijsselse gemeenten & oplossingsrichting voor de korte en lange termijn - brief aan Minister.pdf (142KB)
pdf 17.1 VNG Overijssel - Bijlage 1 brief 16 okt 2019 inzicht in effecten.pdf (58KB)
pdf 17.2 VNG Overijssel - Bijlage 2 brief 16 okt 2019 verzendlijst.pdf (57KB)
pdf 18.0 Informatienota 2019 - 59 - Vrijvallende Kapitaallasten.pdf (137KB)
pdf 19.0 Informatienota 2019 - 60 - WOZ-beschikkingen.pdf (108KB)
pdf 20.0 Informatienota 2019 - 61 - Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend (voorlopig) BUIG budget-2020.pdf (86KB)
pdf 21.1 Schriftelijke vragen CU - Mogelijke gevolgen besluit GS inzake PAS-uitspraken Raad v State - aanvulling beantwoording.docx (23KB)
pdf 21.0 Schriftelijke vragen CU - Mogelijke gevolgen besluit GS inzake PAS-uitspraken Raad v State - beantwoording 20191008.pdf (162KB)
pdf 22.0 KHN & KopTop - Zienswijze programmabegroting 2020-2023.pdf (335KB)
pdf 22.1 KHN-Positionpaper-Toeristenbelasting.pdf (59KB)
pdf 23.0 Recron -Steenwijkerland brief toeristische lasten 31-10-2019 pdf.pdf (161KB)
pdf 23.1 Recron - Stapeling lasten onderzoek ZKA Publieksversie.pdf (648KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 15 oktober 2019
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting