link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Inspreker Dhr. Jellesma (namens de voetbalvereniging Steenwijkerwold) over oud papier bij punt 30 op de lijst ingekomen stukken.

Inspreker Dhr. F. Morsink over agendapunt 5.3 Energiedak gemeentehuis

Inspreker Dhr. P. Sevenhuijsen over agendapunt 5.34
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Uitbreiding van bestaande vleeskuikenstal op het perceel Rondebroek 1 te Kuinre
Portefeuille Oosterveen
Voorstelnummer 2018-RAAD-00002
4.2
Benoeming leden van de welstands- en monumentencommissie 2018
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00006
4.3
Vaststelling Bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Doeveslag - Wheeme
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD- 00007
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Visie Onderwijshuisvesting
Portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2018-RAAD-00005
5.2
Intergraal Huisvestingsplan Onderwijs
Portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2018-RAAD-00003
5.3
Energiedak gemeentehuis
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00004
5.4
Aanpassen / actualiseren gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
Portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2018-RAAD-00008
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - 23 januari 2018 - GETEKEND.pdf (139KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - 23 januari 2018.doc (257KB)
pdf 1.0 VNG - Bodem en ondergrond.pdf (331KB)
pdf 2.0 Per Saldo - Aanbiedingsbrief Tienpuntenplan.pdf (44KB)
pdf 2.1 Per Saldo - Tienpuntenplan.pdf (612KB)
pdf 3.0 VNG - Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering.pdf (401KB)
pdf 4.0 VNG - Uitwerking akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel - LOGA.pdf (226KB)
pdf 5.0 VNG - Reparatie derde jaar WW.pdf (189KB)
pdf 6.0 VNG - Aanbiedingsbrief VNG Agenda 2018.pdf (145KB)
pdf 6.1 VNG - VNG Agenda 2018.pdf (4.2MB)
pdf 7.0 COC - Uitnodiging deelname aan COC Kieswijzer Rainbowvote.nu.docx (409KB)
pdf 7.1 COC - deelname Rainbowvote.nu - gebruik bij opslaan als bestandsnaam aub GEMEENTE en PARTIJ.pdf (704KB)
pdf 8.0 Dhr. M. Wagemans raadslid Ronduit Open Leudal - De robotisering van raadsleden 5 januari.docx (555KB)
pdf 9.0 MEE- 3 Tips voor een inclusief stemproces.pdf (55KB)
pdf 10.0 LSA - Brief bij omgevingswet bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek.pdf (216KB)
pdf 10.1 LSA - Brochure omgevingswet bewonersinitiatief en lokale politiek.pdf (2MB)
pdf 11.0 VNG - Elektronisch factureren.pdf (642KB)
pdf 13.0 Belanghebbenden van Steenwijkerdiep Zuid - Reactie op krantenartikel over visvlonders Belanghebbenden Steenwijkerdiep Zuid.pdf (712KB)
pdf 14.0 Klokkenluiders Nederland - Email naar aanleiding van documentaire tegengaan giftige stoffen en geluidsoverlast.pdf (26KB)
pdf 14.1 Klokkenluiders Nederland - Krantenartikel 1 documentaire tegengaan giftige stoffen en geluidsoverlast.jpg (1.2MB)
pdf 14.2 Klokkenluiders Nederland - Krantenartikel 2 documentaire tegengaan giftige stoffen en geluidsoverlast.jpg (1.4MB)
pdf 18.0 Provincie Overijssel - Informatie vorm van toezicht op begroting 2018.pdf (1.3MB)
pdf 19.0 Gezamelijke hengelsportverenigingen - Aandacht voor de hengelsport.pdf (37KB)
pdf 19.1 Gezamelijke hengelsportverenigingen - Aandacht voor hengelsport in verkiezingsprogramma.docx (325KB)
pdf 20.0 Raadsbrief 2017-62 - Stand van zaken fusieschool Giethoorn.pdf (94KB)
pdf 21.0 Raadsbrief 2017-63- Informatienota ontsluitingweg rond Blokzijl.pdf (53KB)
pdf 22.0 Raadsbrief 2017-64 - Ontwerpbesluit Welstandsnota.pdf (50KB)
pdf 22.1 Raadsbrief 2017-64.1 - Stand van zaken Welstandsnota.pdf (217KB)
pdf 23.0 Raadsbrief 2017-65 - Ontwerpbesluit Loswal Giethoorn.pdf (49KB)
pdf 23.1 Raadsbrief 2017-65.1 - Loswal Giethoorn.pdf (121KB)
pdf 24.0 Raadsbrief 2017-66 - Steenwijkerland Schoon.pdf (99KB)
pdf 25.0 Informatienota 2018- 1- Stand van zaken Airport Lelystad.pdf (112KB)
pdf 26.0 Informatienota 2018- 2- Jeugd GGZ.pdf (70KB)
pdf 27.0 College 1.0 Begeleidende brief GGD gemeenteraad.pdf (212KB)
pdf 27.1 College 1.1 GGD begroting 2019.pdf (49KB)
pdf 27.2 College 1.2 Ontwikkelingenbrief GGD.pdf (324KB)
pdf 28.0 College 2.1 Begroting 2018 NWG.pdf (1.1MB)
pdf 28.1 College 2.2 Besluit NWG 2018.pdf (66KB)
pdf 29.0 College 3.1 Nadere regels subsidie (toelichting).pdf (79KB)
pdf 29.1 College 3.2 Nadere regels subsidie.pdf (75KB)
pdf 29.2 College 3.3 Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018.pdf (198KB)
pdf 29.3 College 3.4 Nadere regels 'Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland'.pdf (332KB)
pdf 29.4 College 3.5 Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018.pdf (273KB)
pdf 29.5 College 3.6 Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018.pdf (177KB)
pdf 29.6 College 3.7 Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018.pdf (171KB)
pdf 29.7 College 3.8 Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018.pdf (173KB)
pdf 29.8 College 3.9 Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018.pdf (86KB)
pdf 29.9 College 3.10 Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018.pdf (305KB)
pdf 30.0 College 4.0 Begeleidende brief inzamelmethodieken oud papier.docx (424KB)
pdf 30.1 College 4.1 Beschrijving inzamelmethodes voor inzamelaars - december 2017.pdf (167KB)
pdf 30.2 College 4.2 Verzendlijst inzamelmethodieken oud papier - december 2017.xlsx (226KB)
pdf 31.0 College 5.0 Ontwerpbesluit Rendo.pdf (57KB)
pdf 31.1 College 5.1 Agenda en stukken AvA 19-12-2017 Rendo.pdf (6.4MB)
pdf 32.0 College 6.0 Ontwerpbesluit Informatieknooppunt Zorgfraude (IZK).pdf (83KB)
pdf 32.1 College 6.1 Bewerkersovereenkomst IKZ.pdf (126KB)
pdf 33.0 College 7.0 Ontwerpbesluit Wabo 2017 en 2018.pdf (55KB)
pdf 33.1 College 7.1 Jaarplan 2018 OD IJsselland.pdf (2.7MB)
pdf 33.2 College 7.2 VTH-Jaarverslag 2017 en VTH-Jaarprogramma 2018.pdf (1.3MB)
pdf 34.0 20180109 - Schriftelijke vragen PvdA - Etagebank Rams Woerthe - beantwoording 20180111.pdf (83KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 19 december 2017
9
Sluiting