link naar deze pagina

Politieke Markt - 6 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder.
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Concept programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats

4.2
Programmabegroting en meerjarenraming GGD IJsselland
4.3
Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland
4.4
Nieuwe periode "Samen voor Ryan"
Portefeuille Jongman


Als inspreker heeft zich aangemeld: 


mevr.  J. Terlien namens de samenwerkende partijen rond "Samen voor Ryan".

4.5
Verordening Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
Portefeuille Smit

4.6
Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023
5
Beeldvorming - bespreekstukken
5.1
Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten Steenwijkerland - ADVIESNOTA
Portefeuille Smit
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten (3 minuten per fractie/13 minuten voor college)
5.2
Regio Zwolle stapt door - Meerjarige agenda 2024-2028 - ADVIESNOTA
Portefeuille Harmsma
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten ( (3 minuten per fractie/13 minuten voor college)
6
Oordeelvorming - bespreekstukken
6.1
Nota van uitgangspunten Omgevingsplan
Portefeuille Smit
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 9 minuten voor het college)
6.2
Fietsplan Steenwijkerland 2024-2027
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten (4 minuten per fractie/ 18 minuten voor college)
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Vaststelling besluitenlijst van 16 & 17 mei 2023
9
Sluiting